Avgiftssystemet i kollektivtrafiken

Motion 2005/06:T532 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgiftssystemet i kollektivtrafiken.

Motivering

Östra Mellansverige är en sammanhållen region med stark tillväxt. En tredjedel av Sveriges befolkning bor här, ca 3 miljoner. Här finns 25 högskolor med cirka 100 000 helårsstudenter eller omkring en tredjedel av landets studenter. Det är en samarbetsregion som snabbt utvecklas mot en gemensam arbets- och bostadsmarknad.

Här spelar infrastrukturen en stor för att inte säga avgörande roll för att utvecklingen i regionen ska bli gynnsam.

Infrastruktur är inte bara själva byggandet av vägar, järnvägar och högskolor. Det är också den service som kollektivtrafiken kan erbjuda. Denna service fallerar emellertid idag.

Ett stort antal människor arbetspendlar varje dag mellan och över olika län i regionen. Priset på resorna varierar enormt beroende på vilka färdmedel man måste använda och vilka länsgränser man tvingas passera.

I Mälardalen gäller SJ:s priser, till skillnad från i Västra Götaland där regionens kommuner och landsting stödfinansierar verksamheten för att hålla priserna på rimliga nivåer. Därmed utvidgas den region inom vilken människor kan söka arbete utan att behöva flytta.

Vi anser att avgiftssystemet i Mälardalen skulle kunna lösas på liknande sätt, men det finns inget sätt att legalt reglera detta och inget beslutsforum. Det behövs ett statligt initiativ för att finna en lösning för dessa frågor.

Förslag

Vi föreslår att regeringen tar initiativ till överläggningar med intressenterna i Mälardalen för att åstadkomma ett rättvisare avgiftssystem för pendlarna i Mälardalen.

Stockholm den 3 oktober 2005

Margareta Israelsson (s)

Göran Magnusson (s)

Mariann Ytterberg (s)

Paavo Vallius (s)

Pia Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)