Avgiftsskillnaderna inom den institutionsbundna

Motion 1988/89:So243 av Bertil Persson (m) och Inger René (båda m)

av Bertil Persson (m) och Inger René (båda m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89 :So243

av Bertil Persson (m) och Inger René (båda m)
Avgiftsskillnaderna inom den institutionsbundna
äldrevården

Det kan inte vara rimligt att äldre människor som inte längre kan eller vill bo
kvar hemma skall behöva ta ekonomiska hänsyn när det gäller valet av
institutionsbundet boende.

Av de svenskar som fyllt 80 år befinner sig en tredjedel inom någon form av
institution. En tredjedel av dessa vistas på sjukhem. Antalet boendealternativ
för de äldre är förhållandevis stort.

Den som bor hemma betalar bostad, kost och vård i sedvanlig omfattning,
liksom erforderlig hemtjänst.

Den som bor i kollektivhus för äldre har samma utgifter jämte ofta en
serviceavgift. Ett fast måltidsabonnemang ingår ofta. Många äldre vistas
under långa tider, i väntan på annan placering, på konvalescenthem eller
enskilda sjukhem. Då utgår en dagavgift på 55 kronor. Ofta betalas
medicinkostnader separat.

I gruppboende i sjukvårdens regi fungerar i skrivande stund det s.k.
friåret. Därefter kommer avgiften att bli en tredjedel av pensionen, dock
högst 55 kronor per dag. Efter särskild prövning kan avgiften nedsättas eller
avskrivas.

I boendegrupper i socialtjänstens regi betalar de äldre bostad i specialanpassad
lägenhet, med rättighet till kommunalt bostadtillägg. I vissa kommuner
är detta taklöst, i andra inte. Kost och hemtjänst betalas. Socialbidrag
kan utgå härför.

På ålderdomshem betalas i regel en av kommunen fastställd taxa sedan
förbehållsbeloppet dragits av. Servicehus tillämpar i regel samma principer
som för boendegrupper.

På landstingskommunala sjukhem och långvårdskliniker gäller samma
regler som för gruppboende.

Dessa regelsystem skapar naturligtvis stor förvirring för de äldre. På de
orter där tillgången på boendealternativ är adekvat kan valet av boendeform
mera komma att styras av ekonomiska faktorer än verkligt omsorgsbehov. På
de orter där brist föreligger, upplevs hänvisning till en dyrare boendeform
ofta som en stor orättvisa.

Den avgörande faktorn för den uppkomna situationen är det delade
huvudmannaskapet för äldrevården. Vi kommer i särskild motion att yrka på
ett sammanhållet huvudmannaskap för vården av våra äldre. Oavsett om ett
sådant sammanhållet huvudmannaskap kommer till stånd är det angeläget
att åstadkomma en snar översyn av kostnadsbilden i olika boendeformer för
institutionsberoende äldre. Socialstyrelsen bör snarast få i uppdrag att göra

en sådan utredning, med sikte på att åstadkomma mer likformiga förhållanden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär en översyn av reglerna för
kostnaderna inom den institutionsbundna äldrevården.

Stockholm den 20 januari 1989

Bertil Persson (m) Inger René (m)

Mot. 1988/89
So243

6

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)