Avgiftsfri bröstskanning

Motion 2018/19:711 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att erbjuda samtliga kvinnor avgiftsfri bröstskanning utan diskriminerande åldersgränser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har beslutat om avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi och överlåtit åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter om vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen.

Socialstyrelsen har i författningssamling föreskrivit att det är kvinnor som är 40–74 år som ska omfattas och som ska erbjudas avgiftsfri screening var 18–24 månad.

Beslutet som gäller från den 1 juli 2017 är mycket bra för de kvinnor som är 40–74 år. För de kvinnor som är över 74 år är beslutet mindre bra och eventuellt åldersdiskriminerande. Det står i propositionen som föregår riksdagsbeslutet att det enligt Socialstyrelsen i dagsläget inte finns några studier av screeningprogram för kvinnor under 40 eller över 74 år. Det finns därför inte någon bild av hälsovinster och risker för kvinnor i dessa åldersgrupper. Det innebär att man inte har kunskap utan man bara fortsätter utifrån tidigare regler där man kallade kvinnor mellan 40 och 74 år till screeningprogram. Det var därmed mindre orättvist tidigare, möjligheten fanns då att själv begära undersökning, och då var kostnaden densamma för de som var kallade och de som själva begärde undersökning d.v.s. de över 74 år. Det nya beslutet innebär att det är avgiftsfritt för kvinnor 40–74 år och kostar för övriga som på grund av oro själva begär undersökning.


Det är kanske just dessa äldre kvinnor, som har den svagaste ekonomin, som är betjänta av en mer jämlik och jämställd vård, vilket angavs som ett av skälen till riksdagens beslut om att det skulle vara avgiftsfritt. Det är inte svårt att förstå att en kvinna på 75 år, som i många år omfattats av mammografiundersökning och som nu på grund av ålder inte längre omfattas, känner sig orolig, mindre värd och diskriminerad.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)