Avdragsrätten för gåvor till hjälporganisationer och ideella föreningar

Motion 2018/19:176 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett återinförande av avdragsrätt för gåvor till hjälporganisationer och ideella föreningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansregeringen införde 2012 möjligheten för privatpersoner att göra avdrag för gåvor till hjälporganisationer och ideella föreningar. Införandet innebar både att fler männi­skor började att ge gåvor och att det totala givandet till organisationer med 90-‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍konto ökade. Dock valde den S-ledda regeringen att ta bort möjligheten till gåvoskatteavdrag 2016.

De ideella organisationerna är en viktig resurs för samhällsinsatser inom Sverige och också för insatser i olika välgörande ändamål inom och utom Sverige där behoven är stora. Att underlätta för en finansiering av insatser av dessa ideella organisationer är en samhällsnyttig satsning, vilket också ökar incitamentet för den enskilda människans ansvarstagande för medmänniskor och insatser för välgörande ändamål.

Som exempel på en organisation med 90-konto där stora insatser görs med minimala administrativa kostnader är Ankarstiftelsen med säte i Mölltorp i Skaraborg. Under ledning av eldsjälen Börje Erdtman bedriver man ett stort arbete i Colombia och Brasilien inriktat bland annat att ge barn och ungdomar en framtid genom utbildningsinsatser och en meningsfull fritid för att förhindra ett liv med brottslig inriktning. Genom ett återinfört gåvoskatteavdrag skulle förutsättningarna förbättras för ett utökat stöd till organisationer liknande Ankarstiftelsen.

Att ta bort en i grunden god reform med gåvoskatteavdrag som skapar incitament för frivilliga välgörenhetsinsatser för utsatta människor både inom och utom Sverige var inte ett bra beslut och man bör därför se över möjligheterna att återigen införa gåvoskatteavdraget i sin tidigare utformning för att främja de ideella organisationernas insatser.

Ingemar Kihlström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-24 Granskad: 2018-10-25 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)