Avdragsrätt för konst

Motion 2012/13:Sk360 av Anna Steele (FP)

av Anna Steele (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en avdragsrätt för inköp av konst.

Motivering

I en rad undersökningar har bild- och formkonstnärernas dystra ekonomiska situation uppmärksammats, nu senast i Konstnärsnämndens inkomstundersökning från 2011. Bland bild- och formkonstnärerna tjänar exempelvis mer än 60 procent under 160 000 kronor per år. Detta trots att de i genomsnitt arbetar 47 timmar per arbetsvecka. En slutsats man kan dra av detta är att konstnärerna har väldigt svårt att få den tid de lägger ned på sin konst att avspegla sig i sina inkomster.

Därför blir det i sammanhanget intressant att se till sådana skattepolitiska åtgärder som kan öka konstnärernas inkomstmöjligheter. En fråga som diskuterats intensivt avseende detta är att möjliggöra för företagen att göra antingen avdrag eller värdeminskningsavdrag för inköp av konst. I Danmark infördes avdragsrätt för konst 2002, och med detta som förebild bör regeringen utreda möjligheten att införa liknande avdrag. En sådan åtgärd skulle, förutom att vara en satsning på konstnärernas inkomstmöjligheter, dessutom likställa villkoren mellan offentliga och privata arbetsplatser, i den bemärkelsen att konstnärlig utsmyckning med största sannolikhet skulle bli vanligare på de privata arbetsplatserna.

Denna åtgärd skulle öka konstnärernas möjligheter att leva av sin konst, det vill säga precis vad regeringen slår fast i den senaste budgetpropositionen, och bidra till att privatanställda skulle få tillgång till mycket mer estetiskt stimulerande arbetsmiljöer.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anna Steele (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)