Avdragsrätt för inköp av fordon till företag

Motion 2010/11:Sk409 av Staffan Anger (M)

av Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av avdragsrätten för ingående mervärdesskatt vid inköp av fordon.

Motivering

Företagare som för sin verksamhet behöver använda bussar med en totalvikt av högst 3 500 kg i sin verksamhet får i dag inte göra avdrag för ingående skatt (mervärdesskatten) vid inköp av bussen. Detta beror på att Skatteverket definierar (1 kap. 13 § ML) som personbil även buss och lastbil med skåpkarosseri, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kg och såvida det inte finns en luftspalt mellan förarhytten och lastutrymmet.

De heltäckande bussarna utan luftspalt mellan hytt och lastutrymme klassas i momshänseende alltså som personbil och man får då inte göra avdrag för ingående skatt såvida inte bilen är inköpt för återförsäljning, uthyrning, persontransport (taxi), transport av avlidna eller körkortsutbildning (enligt 8 kap. 15 § ML).

För flera företagare är dessa definitioner ett problem och regeringen bör därför se över möjligheterna att göra regelverket kring vad som skall vara momsbefriat bättre anpassat efter företagarnas behov.

Stockholm den 26 oktober 2010

Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)