Avdragsrätt för fordon i näringsverksamhet

Motion 2004/05:Sk239 av Jan-Evert Rådhström och Krister Hammarbergh (m)

av Jan-Evert Rådhström och Krister Hammarbergh (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förändring av mervärdesskattelagen beträffande avdragsrätten för moms avseende fordon i näringsverksamhet.

Motivering

Enligt gällande momslagstiftning är det inte tillåtet att dra av den ingående momsen vid anskaffning av vissa fordon till näringsverksamhet (mervärdesskattelagen [1994:200]). Detta gäller till exempel lätta lastbilar under 3 500 kg. Enda möjligheten till avdragsrätt av hela momsen är att fordonet har en så kallad luftspalt mellan förarutrymme och lastutrymme. Luftspalten innebär att förarutrymmet och lastutrymmet utgör två separata enheter, skilda av två väggar med luft emellan. Orsaken till denna regel är att lagstiftaren vill eliminera möjligheterna att avdragsgilla fordon används för privat bruk.

Luftspaltsregeln har varit under debatt och utredning i flera år. Den har kritiserats för att vara byråkratisk och orättvis. Motioner med förslag om förändring av regelsystemet har under flera år framförts i riksdagen. Krav har också framförts till Finansdepartementet, som haft ärendet under behandling. Skatteutskottet har i ett tidigare ställningstagande (bet. 2002/03:SkU10) bekräftat att den nuvarande gränsdragningen mellan de fordon som har respektive inte har avdragsrätt för moms "kan förefalla svårförståelig i vissa fall", men utskottet har ändå valt att ställa sig negativt till en förändring.

Som skäl för att underlåta att slopa luftspaltsregeln hänvisar skatteutskottet till en utredning som initierats av EU-kommissionen om gemensamma regler för avdragsrätt i det så kallade sjätte direktivet (KOM [1998] 377). Denna utredning har pågått sedan 1998. Men utredningen har ännu inte uppvisat något konkret förslag på EU-gemensam lagstiftning på området.

EU-kommissionen har remitterat ärendet till Europeiska unionens råd, där det för närvarande handläggs. Under det senaste året har ärendet inte varit uppe på dagordningen och rådet planerar inte att avgöra ärendet under den närmaste framtiden. Skrinläggande av frågan på EU-nivå utgör emellertid inte grund att avvakta med en mer konsekvent avdragsrätt på nationell nivå för mervärdesskatt för fordon i näringsverksamhet. Därför är det betydelsefullt att avdragsrätten förändras så att luftspaltsregeln slopas.

Att förändra regelverket så att momsavdragsrätten för fordon i näringsverksamhet blir rimlig och rättvis innebär inget stort arbete eller nämnvärda kostnader för staten. Men en förändring skulle gynna många småföretag och därmed även påverka tillväxten positivt.

Den utdragna arbetsgången rörande ärendet är inte skäl nog att avstå från att förändra de svenska skattereglerna. Frågan om momsavdragsrätt bör inte uppskjutas ytterligare. Riksdagen bör sålunda tillkännage för regeringen som sin mening att mervärdesskattelagen beträffande avdragsrätten för fordon i näringsverksamhet ändras.

Stockholm den 23 september 2004

Jan-Evert Rådhström (m)

Krister Hammarbergh (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)