Avdrag för tjänster i hemmet

Motion 1993/94:Sk329 av Maud Ekendahl m.fl. (m)

av Maud Ekendahl m.fl. (m)
Arbetsmarknaden förändras. Vi har idag en hög
arbetslöshet och många av de arbetslösa har förlorat
arbeten inom industrin, arbeten som kanske aldrig kommer
tillbaka när konjunkturerna vänder. Effektiviseringarna
inom industrin gör att framför allt lågutbildad arbetskraft
ersätts med maskiner.
Det måste vara politikernas uppgift att bryta ner de
hinder som försvårar omvandlingen av arbetsmarknaden
och som försvårar sökandet efter nya arbeten. Risken med
att fördröja omvandlingen av arbetsmarknaden är att fler,
inte minst unga människor, ställs utan arbete. Det är ett
enormt slöseri med humankapital och det kan ge allvarliga
effekter för lång tid framöver.
En växande sektor är den privata tjänstesektorn. I takt
med att det offentliga koncentreras på vissa huvuduppgifter
blir det möjligt för nya företag att etableras. De nya
företagen erbjuder delvis sådana tjänster som det offentliga
tidigare producerat, men erbjuder också nya tjänster som
behövs i ett modernt samhälle.
De dubbelarbetande kvinnorna kommer att få särskilt
stor nytta av denna nya tjänstesektor. Alla vet att det är
nästan omöjligt att förena ett heltidsarbete med familj och
små barn. Många kvinnor tvingas minska sin arbetstid och
hamnar därmed efter männen i karriären. Det innebär
också att en del arbeten som kräver heltid eller mer är
stängda för kvinnor. För många är detta ett medvetet val.
Kvinnorna satsar på barnen. Tyvärr finns det få möjligheter
att ta igen det försprång männen har när kvinnorna sedan
kommer tillbaka till arbetet.
För många handlar det ofta om att kunna förena arbete
och familj. För att detta ska fungera måste det bli möjligt
att anlita hjälp för att sköta hemmet. Handlar det om
ombyggnad av hemmet så höjer ingen på ögonbrynen om
man inte gör allt själv. Ingen fördömer heller att man anlitar
barnomsorg.
Nu måste även vanligt hederligt arbete i någon annans
hem accepteras. Det är en del av den nya tjänstemarknad
som växer fram. Privata tjänster i hemmet är ingen tillfällig
arbetslöshetsinsats, men bör naturligtvis vara särskilt
välkomna i dagens arbetsmarknadsläge. För många unga
skulle detta betyda att de får in en fot på arbetsmarknaden
och har en plattform att gå vidare från.
Idag är privata tjänster i hemmet till stora delar en ''svart
marknad'' där den som tar arbete är oförsäkrad och riskerar
att bli utnyttjad av arbetsgivaren. Den som anställer någon
riskerar också att råka ut för stölder eller lida ekonomisk
skada om något skulle förstöras i hemmet. Båda parter tar
risker. Motsvarande arbete på ett hotell eller inom den
offentliga sektorn ger den anställde pension och andra
sociala förmåner. Ser man till effekterna för det offentliga
av detta ''svartarbete'' kan man konstatera att många säkert
uppbär arbetslöshetsersättning eller andra bidrag parallellt
med att de har en inkomst av det ''svarta arbetet''. Det är
ytterligare ett skäl för att göra marknaden för privata
tjänster i hemmet ''vit''.
Privata tjänster i hemmet bör betraktas som en kostnad
för inkomsternas förvärvande och därigenom berättiga till
avdrag på skatten. I bl.a. Frankrike finns det ett system som
bygger på att arbetsgivaren köper en tjänstecheck på
posten. Inköpet av checken berättigar till avdrag. Den som
anställs får betalt genom att signera och lösa in checken
varvid inkomsten registreras. Det är bara ett exempel på
hur detta kan lösas. Det viktiga är att hindren för denna
tjänstesektor undanröjs, för att minska arbetslösheten i
framtiden och för att öka jämställdheten.
De minskade intäkterna för staten som uppkommer
p.g.a. möjligheten till skatteavdrag kompenseras genom att
åtgärder för arbetslöshet kan reduceras, samtidigt som det
ger ökade skatteinkomster genom att fler kommer att
arbeta i den öppna arbetsmarknaden och därmed också
betala skatt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om avdrag för vissa tjänster i
hemmet.

Stockholm den 24 januari 1994

Maud Ekendahl (m)

Leif Carlson (m)

Gullan Lindblad (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)