Åtgärder på allergiområdet

Motion 1988/89:So506 av Iréne Vestlund m. fl. (s)

av Iréne Vestlund m. fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So506

av Iréne Vestlund m. fl. (s)
Åtgärder på allergiområdet

I dag drabbas uppskattningsvis 1,5 miljoner människor i vårt land av
allergier och antalet ökar ständigt. Det finns alltså ett stort behov av
forskning, testning och information rörande allergiframkallande produkter
och miljöer. Ett sätt att lösa problemet vore att inrätta en ny institution
med ansvar för laboratorietester och åtföljande information till allmänheten.
Eftersom vi redan idag har en stor kunskapsbank samlad hos myndigheter
som t. ex. Statens Provningsanstalt, Kemikalieinspektionen, Arbetarskyddsstyrelsens
forskningsavdelning, Konsumentverket, anser vi motionärer
att det är bättre att förstärka dessa resurser och denna kompetens.
De måste få resurser så att de inte släpar efter i sin forsknings- och
testverksamhet i det kemikaliesamhälle vi lever i. Konsumentverket bör få
större möjligheter att föra ut information och ge råd till allmänheten. På
verket finns redan stor kunskap samlad och man har ett fungerande
samarbete med olika experter och expertorgan på området.

Som ovan sagts finns kompetensen på allergiområdet spridd hos många
olika myndigheter och organ. Önskvärt vore att någon myndighet, något
departement fick det övergripande ansvaret. Vi motionärer anser att socialdepartementet
med sitt hälsoansvar är det naturliga departementet och
att socialstyrelsen med sin nära anknytning till socialdepartementet har de
största förutsättningarna att utöva en samlad myndighetsfunktion.

Barnallergiutredningen lade redan 1983 fram förslag om att ett allergicentrum
borde skapas. Behovet av åtgärder inom allergisektorn är stort
och ett allergicentrum skulle kunna bli ett utmärkt komplement till övriga
instanser.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
nödvändiga resurser bör tillföras de myndigheter och organ där
forskning, test och information kring allergiframkallande produkter
och miljöer bedrivs,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
socialdepartementet bör ges samordnings- och myndighetsansvar
för allergiområdet,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om inrättandet av ett allergicentrum.

Stockholm den 24 januari 1989

Iréne Vestlund (s)

Eivor Husing (s) Ulla Samuelsson (s)

Mot. 1988/89
So506

4

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)