Åtgärder mot den illegala införseln av alkohol

Motion 2013/14:Sk275 av Karin Nilsson och Johan Linander (C)

av Karin Nilsson och Johan Linander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder mot den illegala införseln av alkohol och den organiserade brottslighetens utbredning.

Motivering

Den illegala handeln med alkohol är ett stort samhällsproblem som kräver åtgärder. Många tecken talar för att omfattningen på den illegala införseln och vidareförsäljningen av alkohol har ökat kraftigt under senare år.

Den illegala sprithandeln är idag så utbredd att man kan kalla den för en regelrätt svart spritmarknad. Den ökade tillgången är ett problem för den allmänna folkhälsan och drabbar i hög grad minderåriga. Den har dessutom utvecklats till en lönsam verksamhet för den organiserade brottsligheten. Med ytterligare höjd skatt på alkohol, vilket ingår i regeringens budget för 2014, ökar lönsamheten i den illegala verksamheten ännu mer och därmed också behovet av motåtgärder.

Enligt Skatteverkets nationella samordnare för granskning av organiserad brottslighet finns det tydliga kopplingar mellan utländska företag verksamma i landet och illegal försäljning av alkohol till ungdomar. En annan gren av den organiserade alkoholsmugglingen använder sig av bulvaner och bussresor till utlandet. Tullverket beskriver det i sin rapport från 2011 om organiserad brottslighet som en form av ”instegsbrottslighet” där ofta resurssvaga individer utnyttjas av kriminella nätverk till att föra in alkoholen via spritbussarna, som går i skytteltrafik.

Smuggelsprit är inte svåråtkomlig för den som vill köpa. Genom polisen och fältarbetare, men även via enkätundersökningar med skolelever, vet vi att ungas kontakter med smuggelsprit har blivit mycket vanligare under senare år. Siffror visar att Systembolagets alkoholförsäljning har minskat kraftigt, medan drickandet av illegal sprit ökat hos minderåriga. Smuggelsprit är betydligt lättare för ungdomar att få tag på än sprit från Systembolaget och dessutom betydligt billigare att köpa.

Att blunda för problemet hotar ytterst trovärdigheten i den svenska alkoholpolitiken, och Systembolagets legitimitet undergrävs av den parallella svartmarknaden. Det finns ett klart stöd bland riksdagsledamöterna i synen på alkoholsmugglingen som ett växande samhällsproblem som kräver åtgärder.

Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av att utreda den faktiska omfattningen av den illegala införseln av alkohol, för att skapa en sammanhängande bild av problemens omfattning och en stabil grund för att gå vidare med åtgärder mot den organiserade spritsmugglingen.

Stockholm den 30 september 2013

Karin Nilsson (C)

Johan Linander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)