Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen

Motion 2021/22:763 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om balansering av vildsvinsstammen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vildsvinsstammen ökar återigen kraftigt, detta trots att avskjutningen ökat kraftigt det senaste decenniet. Problemen med vildsvin skiljer sig regionalt över landet där det i vissa delar av Sverige, till exempel i södra Sveriges skogs- och mellanbygder, är ett reellt problem för markägare och boende på landsbygden. Vi vet också att trafikolyckor och skadegörelse för markägare ökar. Av detta kan dras slutsatsen att stammen ökat markant, trots den kraftiga ökningen av skjutna djur. De kostnader som uppstår hos markägare beräknas till mycket stora belopp utöver olägenheter. Mörkertalet för hur mycket investeringar som markägare och lantbrukare avstår på grund av befarade vildsvinsskador är sannolikt stort. Mot bakgrund av detta anser vi att en utgångspunkt måste vara att viltets värde balanseras mot dess kostnader. De problem som markägare och djurägare redovisar anser vi inte ligga i linje med intentionerna i livsmedels­strategin. Vildsvinen är en betydande del av olyckorna i vägtrafiken. Inte minst i sydöstra Sverige där Kalmar och Kronobergs län toppar landets viltolycksstatistik.

Det finns en betydande oro för att den afrikanska svinpesten kan få fotfäste i landet genom vildsvinen. Här krävs motåtgärder. Vidare generösare regler för skyddsjakt och tillämpningen av dessa regler. Andra åtgärder kan vara ökade möjligheter att tillåta större fällor som jaktmetod, tillåta drönare vid vildsvinsjakt samt subventionerade trikintester. Vi anser också att utfodring av vildsvin kan regleras genom att avkräva vad och hur mycket som kan utfordras. Vidare måste efterfrågan på köttet stimuleras genom att förenkla för försäljningen av kött och subventionera trikintester.

Efterfrågan på vildsvinskött måste stimuleras. En begränsning är slaktkapaciteten i närområdet. Avstånden idag, inte minst i Sydostsverige, är för stora. Genom att skapa bättre förutsättningar för mindre viltslakterier att lokalt och regionalt växa fram, minskas transporterna för jägare, och incitamenten för att faktiskt leverera in villebråd ökar.

Per Schöldberg (C)

Anders Åkesson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)