Åtgärder för att utöka användning av längre och tyngre lastbilar (74 och 90 ton) för att minska bränsleförbrukning och utsläpp

Motion 2021/22:1887 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med konkreta regelförändringar för att möjliggöra utökad användning av tyngre lastbilar med vikt upp till 74 ton och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att införa försök med tyngre lastbilar med vikt upp till 90 ton och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och återkomma med förslag om längre lastbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land som är beroende av handel. Handel kräver transporter. Vårt land är dessutom stort och ganska glest befolkat. Detta gör sammantaget att väl fungerande transporter är viktigare för Sverige än för många andra länder.

Transporter i Sverige och till och från andra länder går med olika transportslag och ofta med en kombination av transportslag. Före utlastningen av gods med ett fartyg i Göteborg kan godset ha transporterats med såväl tåg som lastbil.

Väl fungerande vägtransporter är helt avgörande för många företag och branscher. Exempelvis behövs lastbilen för att hämta timmer i skogen. Genom att använda längre och tyngre lastbilar kan vi effektivisera transporterna på våra vägar. På så vis kan en och samma lastbil transportera mer och antalet lastbilar blir färre. Det leder till såväl minskade utsläpp som ökad trafiksäkerhet.

Det är möjligt att använda lastbilar med en vikt upp till 74 ton i Sverige. Dock är möjligheterna alldeles för begränsade till enbart en liten del av de svenska vägarna. Det rimliga vore att utöka möjligheterna att använda tyngre lastbilar. Myndigheten Trafikverket vet vilka vägar och broar som med enkla åtgärder skulle kunna förstärkas för att möjliggöra användning av tyngre lastbilar. Det som saknats är en vilja från regeringen. Genom att göra sådana åtgärder kan potentialen för minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp med de tyngre fordonen hämtas hem. Om det blir möjligt att använda en tung lastbil på fler vägavsnitt blir det också mer förmånligt för åkare att investera i dem. Förstärkningar i vägnätet för att möjliggöra för tyngre lastbilar att använda fler delar av vägnätet bör övervägas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Vidare bör regeringen införa försöksverksamhet med tyngre lastbilsekipage på upp till 90 ton. Sådana fordon används i Finland. Om Finland kan bör även Sverige kunna. Det är rimligt att försök görs även i Sverige på vägavsnitt som är lämpade. Argumenten för försök är samma som för 74-tonslastbilar och längre lastbilar, det vill säga stora vinster vad gäller miljö och kostnader.

En annan möjlighet för att effektivisera vägtransporterna är att tillåta längre lastbilar. Försök med längre ekipage har skett inom skogsindustrin med mycket gott resultat. På samma sätt sker försök med långa ekipage för omlastning mellan tåg och lager inom handeln i Västergötland. All erfarenhet visar på mycket gott resultat när det gäller minskad bränsleförbrukning och därmed bättre ekonomi liksom minskade utsläpp, utan att slitaget på vägnätet ökar. Längre lastbilar stärker således konkurrenskraften för svenska företag och för svensk ekonomi. Det är därför rimligt att regeringen ges uppdraget att införa användande av längre lastbilar och återkomma till riksdagen med nödvändiga förslag.

Det sker idag väldigt spännande utveckling av såväl elektrifierade som självkörande tunga transporter. Jag välkomnar det. Men, sådana initiativ fråntar inte det faktum att vi under överskådlig tid kommer att göra en stor del av transportarbetet med fordon med förbränningsmotorer. Ökad användning av biodrivmedel och ökad inblandning är liksom användningen av såväl tyngre och längre fordon är åtgärder som får stor effekt på såväl ekonomi som miljö.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)