Åtgärder för att undvika avhysningar m.m.

Motion 1988/89:So245 av Björn Ericson och Anita Johansson (båda s)

av Björn Ericson och Anita Johansson (båda s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So245

av Björn Ericson och Anita Johansson (båda s)
Åtgärder för att undvika avhysningar m.m.

En allt hårdare bostadsmarknad med ökad bostadsbrist och högre hyror har
medfört att det i dag är relativt enkelt att avhysa en hyresgäst från bostaden.
En bidragande orsak till detta är också, att de s.k. störningsjourerna har gjort
det lättare för störda grannar att framföra klagomål. Tuffa hyresvärdar
ställer allt högre krav på sina hyresgäster.

Antalet verkställda avhysningar har i sig inte ökat under senare år, men
däremot - vilket är speciellt oroande - har antalet vräkta barnfamiljer ökat.
På en ansträngd bostadsmarknad med stor bostadsbrist finns inte tillräcklig
plats för mänsklig hänsyn. Antalet uteliggare ökar också i våra storstäder. I
denna grupp hittar vi många som en gång vräkts från sina bostäder. I samma
grupp finns också många, som aldrig har haft en egen bostad.

De allvarliga problemen som finns på dagensbostadsmarknaden kräver att
lämpliga åtgärder vidtas omgående.

Vi anser att följande åtgärder bör vidtas:

1. Förslag på alternativ till de s.k. störningsjourerna utarbetas. Störningsjourerna
bör på sikt avvecklas och resurserna användas på ett mer
ändamålsenligt sätt, t.ex. till stöd för social kontaktverksamhet i
bostadsområden,

2. Stödinriktade åtgärder vidtas speciellt gentemot barnfamiljer. Utgångspunkten
bör vara att inga barnfamiljer skall vräkas från sina bostäder.
Vid betalningssvårigheter har socialtjänsten skyldighet att träda in. Om
en barnfamilj anses störande krävs andra åtgärder än vräkning, t.ex.
sammma som i punkt 1) ovan,

3. De bostadslösas situation utreds, och att boende- och stödalternativ för
denna grupp skapas.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen angetts om vräkningshotades och bostadslösas situation.

Stockholm den 24 januari 1989

Björn Ericson (s)

Anita Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)