Åtgärder för att underlätta för äldre att bo kvar i sina lägenheter

Motion 2004/05:Bo222 av Hans Stenberg och Göran Norlander (s)

av Hans Stenberg och Göran Norlander (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av olika åtgärder för att underlätta för äldre att bo kvar i sina lägenheter.

Motivering

I dag finns ett stort antal äldre trevåningshus utan hiss. Med dagens åldrande befolkning har detta fått som resultat att det sitter många äldre i hyresrätter på tredje våningen som har stora problem varje gång de ska ta sig ut ur eller in i sin bostad. Att bli isolerad i sitt eget hem kan för många bli förödande.

Med tanke på vad vi i dag vet om det sociala livets betydelse för hälsan är detta en ohållbar situation. En stor del av hemtjänstens uppgifter går idag ut på att gå på posten, banken eller affären åt äldre som skulle må bra av att få komma ut själva men som saknar hiss och inte klarar tre trappor upp efter en tur på stan. Vi har idag ett onödigt högt tryck på våra äldreboenden på grund av att äldre som skulle kunna bo kvar hemma måste flytta för att hyreshuset saknar hiss.

Om det installerades hissar i de gamla husen skulle fler människor få möjligheten att åldras i sin hemmiljö samtidigt som de skulle kunna behålla sitt sociala liv och fortsätta fungera normalt i samhället.

Många hyresvärdar drar sig för att installera hissar eftersom det ofta är svårt att ta ut de ökade kostnaderna på hyran. Frågan har diskuterats under lång tid och har uppmärksammats i Äldreberedningens betänkande SOU 2003:91. Även Boverket har lämnat förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Det är därför angeläget att staten så snart som möjligt vidtar åtgärder för att förbättra situationen.

Regeringen bör därför snarast se över vilka åtgärder som kan sättas in för att underlätta för äldre att bo kvar i sina lägenheter. En sådan översyn bör naturligtvis även omfatta åtgärder för att stimulera installationer av hissar i gamla hyreshus med tre våningar.

Stockholm den 28 september 2004

Hans Stenberg (s)

Göran Norlander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)