Åtgärder för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Motion 2017/18:1071 av Helena Bonnier (M)

av Helena Bonnier (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att vidta konkreta åtgärder för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjöfarten har de senaste åren fått ökad betydelse i den politiska debatten. Det råder stor enighet om att sjöfarten är ett hållbart alternativ med potential att avlasta överbelastade landtransporter. Flera initiativ visar på denna utveckling. Sjöfartsverket fick 2016 i uppdrag att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. Trafikanalys utredde under våren 2017 möjligheterna att införa ett eco-bonussystem. Förra regeringen arbetade fram en handlingsplan för sjöfart och initierade arbetet med en maritim strategi, ett arbete som nuvarande regering fortsatt med. Och åtgärder har genomförts för att stärka och stimulera svensk sjöfart och dess konkurrenskraft: införandet av tonnageskatt, regelförenklingar och införandet av regelverket för inre vattenvägar. Det råder således inte brist på idéer och initiativ – det som saknas är konkreta åtgärder.

90 procent av Sveriges utrikeshandel transporteras till och från Sverige via sjövägen. En stor del av godset lastas dock om i södra och västra Sverige för att sedan trans­porteras långa sträckor med vägtransporter genom landet. Självklart behövs alla transportslag, inklusive landtransporter. En sjötransport kräver omlastning till vägtransport för att godset ska kunna transporteras ”the last mile” från sin startpunkt och till sin slutdestination.

Men i Sverige, med sin långa kust och många hamnar, finns mycket goda möjligheter att nyttja sjöfarten så nära godsets startpunkt och slutdestination som möjligt, istället för att belasta landinfrastrukturen. Exempelvis satsas på utveckling av flera hamnar längs ostkusten, såsom Stockholm Norvik och Luleå Hamn, vilket ökar möjligheterna att ta godset längre in i Östersjön. I Sjöfartsverkets analys av potentialen för inlands- och kustsjöfart, dvs. trafik mellan svenska hamnar, konstateras att den stora potentialen faktiskt ligger i närsjöfartslösningar, dvs. i slingor som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar.

Sjöfarten är dessutom det mest miljöeffektiva transportslaget sett till utsläpp per enhet gods. Enligt Maritimt Forum är sjöfarten ca 20–50 procent mer effektiv än lastbilstransporter, räknat på CO2-utsläpp i ton per kilometer. Samtidigt innebär en avlastning av tunga transporter från vägarna att säkerheten ökar.

För att på allvar få till en överflyttning från väg till sjö måste goda förutsättningar skapas för närsjöfarten, inlandssjöfart och kustsjöfart. Konkurrenskraften måste öka och det måste bli mer attraktivt för varuägare och speditörer att i större utsträckning utnyttja sjöfarten i sina logistikupplägg. Vi vet att sjöfarten har skalfördelar och är miljömässigt effektiv. Det är dags att gå från ord till handling och se över möjligheten att ta fram konkreta åtgärder som direkt kan bidra till ett mer hållbart transportsystem.

 

 

Helena Bonnier (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)