Åtgärder för att rädda ålen

Motion 2014/15:817 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)

av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att rädda och öka ålbeståndet i svenska vatten.

Motivering

Ålens fortlevnad och en ökad mängd ål i svenska vatten kräver flera åtgärder, som vi anser vara mycket angelägna både i Sverige och i övriga Europa. Sverige har under 2012 till EU-kommissionen lämnat sin första rapport om vad som då gjorts och vad för åtgärder som planerades inom ramen för den svenska ålförvaltningsplanen.

I en del åar dödas upp mot 90 % av de ålar som försöker vandra ut till havet i kraftverksturbinerna. Som vi ser det är det därför angeläget att snabbt minska den stora mängd ål som dödas i kraftverken.  Dessutom behövs en ökad utsättning av ålyngel och en minskning av den stora mängd ål som äts upp av sälar och skarvar.

Enligt en utredning, som gjordes av Sveriges Lantbruksuniversitet för något år sedan, beräknades enbart knubbsälarna på Sveriges västkust äta upp lika mycket ål som motsvarar hela den det svenska ålfisket. 

Sälarna och skarvarna i Östersjön och på västkusten är inte utrotningshotade. Tvärtom är de så många att det för det kustnära fisket och ålens fortlevnad är mycket angeläget att antalet sälar och skarvar minskas genom en förvaltande allmän jakt.

Om ett totalt förbud mot ålfiske införs i Sverige bedömer vi att effekten skulle bli att intresset för ålen och dess fortlevnad skulle minska. Det yrkesmässiga ålfiske som nu är tillåtet är därför viktigt för ålens överlevnad.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)