Åtgärder för att främja ägarskiften

Motion 2012/13:Sk332 av Per Åsling och Karin Nilsson (C)

av Per Åsling och Karin Nilsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att främja ägarskiften.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av skattelagstiftningen om ägarskiften.

Motivering

Under de kommande tio åren kommer sex av tio företagare att lämna över ägandet av sina företag av åldersskäl. Nio av tio småföretagsledare äger sina företag själva, tillsammans med familjemedlemmar eller affärskompanjoner. De flesta av dessa företag är också ägarledda, det vill säga företagsledaren är också ägaren.

Många företag kommer att överlåtas inom familjen, men det finns också många företag som kommer att säljas och drivas vidare av andra. I båda fallen finns skäl att underlätta det stora generationsskifte som nu står inför dörren.

Det finns en påtaglig risk att många företag istället för att överlåtas kan komma att läggas ned, med konsekvenser för såväl de anställda som för det omgivande samhället inte minst på landsbygden, om villkoren för överlåtelser omöjliggör generationsskiften eller om eventuella intressenter inte har vetskap om de företag som kan vara aktuella för ägarbyten.

En politik för att främja ägarskiften bör ta fasta på de hinder som finns idag: en bristande matchning mellan säljare och köpare, finansieringssvårigheter och osäkerhet hos tänkbara köpare kring förutsättningen att driva företaget vidare. Oavsett om det är en tidigare anställd, en familjemedlem eller någon utomstående med företagarambitioner finns det många frågor som kan ställas och som skapar osäkerhet kring förvärvet och möjligheten att driva företaget vidare.

Framförallt i glesbygden utgör ofta finansieringen ett påtagligt hinder, bland annat beroende på låg fastighetsvärdering. För att underlätta generationsskiften bör därför system skapas som ger understöd i form av rådgivning och andra främjandeinsatser som utbildning och förbättrad matchning. Det bör ankomma på regeringen att ge berörda myndigheter i uppdrag att förbättra förutsättningen för ägarskiften.

En särskild aspekt på ägarskiften är skattelagstiftningen. Genom en välkommen förändring av 3:12-reglerna har det nu satts ett tak för hur stort belopp som ska kunna anses skäligt att betrakta som inkomst av tjänst. För många mindre företag spelar detta emellertid mindre roll, då de värden man talar om rör helt andra belopp. I stället borde det till exempel vara möjligt att förändra såväl schablonbelopp som lönerelaterade belopp, inte minst då det rör sig om en avyttring av bolaget. Därför behövs en översyn av skattelagstiftningen i syfte att underlätta ägarskiften i småföretag.

Stockholm den 3 oktober 2012

Per Åsling (C)

Karin Nilsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)