Åtgärder för att förhindra banvallsbränder

Motion 2018/19:1931 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att vidta åtgärder för att förhindra banvallsbränder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det varma vädret under sommaren 2018 har lett till ett stort antal skogsbränder. Ett av de län som har varit allra hårdast drabbat under senare tid är Värmland. Ett antal av dessa bränder är föranledda av gnistbildningar från tågbromsar som gör att elden sprider sig utmed banvallar. Banvallen vid Molkom utanför Karlstad har vid ett antal tillfällen utsatts för sådana bränder. Detta har skapat betydande skador på den omkringliggande skogen, men även stor oro för boende i området. 

Banvallsbränder är svåra att bekämpa eftersom de ofta äger rum på ett vidsträckt område och då det inte sällan saknas möjligheter för räddningstjänsten att ta sig dit på väg. Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att gnistbildning från tågbromsar i genomsnitt orsakar 82 bränder per år. Många av dessa bränder skulle kunna förhindras genom ett bättre förbyggande arbete av de som ansvarar för under­hållet av banvallen. Trafikverket har ansvar för vegetationsregleringar vid banvallarna, vilket bland annat innebär att banvallarna ska vara röjda från sly, ogräs och vegetation.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att ett så stort antal bränder äger rum vid ban­vallar och framför allt om de sker återkommande år efter år. Regeringen bör därför skyndsamt ge Trafikverket i uppdrag att se över möjligheten att vidta åtgärder mot åter­kommande banvallsbränder.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)