Återställande av änkepensionen

Motion 1999/2000:Sf206 av Stefan Hagfeldt (m)

av Stefan Hagfeldt (m)
Änkepensionen infördes för att ge änkorna garantier för
ekonomisk trygghet vid makens frånfälle. Enligt avtal skulle
änkor erhålla änkepension till den månad de fyller 65 år.
Riksdagen bröt detta löfte genom sitt beslut den 18 december
1996 som innebar att änkepensionen i fortsättningen skulle
inkomstprövas. Genom beslutet, som en majoritet i
riksdagen fattade, har inte enbart enskilda människors
ekonomiska planering slagits i spillror utan förtroendet för
staten som garant för tryggheten har också skadats.
Anmärkningsvärt är att beslutet om inkomstprövning av
änkepensionen inte bara gällde framtidens änkor utan också
drabbade de änkor som sedan många år blivit beroende av
änkepensionen. Det är givetvis helt oacceptabelt att ändra
pensionerna retroaktivt. Många änkor har genom detta
förfarande förlorat mellan 2000 och 4000 kronor i månaden.
Detta har självklart fört med sig stora försämringar som
bland annat inneburit att många änkor tvingats lämna sina
invanda bostäder.
Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett nytt förslag som
undanröjer avtalsbrott, retroaktiv lagstiftning och de uppenbara orättvisor
som drabbat så många änkor.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts  om rättvisa åt änkorna.

Stockholm den 23 september 1999
Stefan Hagfeldt (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)