Återreglera apoteksmarknaden

Motion 2016/17:2440 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en återreglering i enlighet med motionens intention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Huvuddelen av avregleringarna och utförsäljningarna som skett i Sverige de senaste mandatperioderna har inneburit samhällsekonomiska förluster ur flera aspekter. Ett allt för kortsiktigt tänkande har präglat diskussionen om avregleringar och statligt ägande, där valfrihet och vinst gått före kvalitet och svenska folkets gemensamma bästa. Så även vad gäller avregleringen av apoteksmarknaden.

Undersökningar som gjorts pekar på att svenska folket inte är nöjt över apotekens kvalitativa nivå efter avregleringen. Medborgarna har bland annat inte varit nöjda med rådgivningen som ges, att apoteken saknat medicin och att det tagit för lång tid att beställa dessa. Vidare, vilket är allvarligare, anser sex av tio apoteksanställda att möjligheterna för personalen att kompetensutvecklas har försämrats.[1]

Det finns även en risk att apotek ute på lands- och glesbygden kan komma att stänga då flera apotek i dessa regioner har problem med lönsamheten. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket fastslog att det inte finns några garantier att någon modell kan garantera att apotek på landsbygden garanteras med nuvarande avreglerade system. Efter den 30 juni 2015 finns inga krav på att bibehålla apoteksombud på landsbygden, således riskerar stora delar av landsbygden att bli utan. Med allt ovanstående samt risk för nedläggningar bör detta leda till att marknaden återregleras. En mer djupgående utredning kring apoteksmarknaden genomförs, där kommer säkerligen ytterligare anledningar för en återreglering återfinnas.

Vi förstår att det inte är rimligt att en återreglering kan genomföras på kort sikt. Därför föreslår vi att regeringen under 2017 utreder de finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningarna för hur en ordnad återreglering skulle kunna genomföras.

Jeff Ahl (SD)

Aron Emilsson (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)


[1] Dnr 2014:1502, RUT.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)