Återkallelse av körkort m.m.

Motion 2003/04:T273 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genomföra en uppföljning av läkarnas anmälningsskyldighet enligt körkortslagen vad gäller medicinskt olämpliga förare.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera omfattningen och efterlevnaden av muntliga och ofrivilliga överenskommelser mellan läkare och patient om att avhålla sig från att framföra körkortsbelagt fordon.

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa regler om att även förarbevis kan återkallas om innehavaren gör sig skyldig till trafikbrott.

Motivering

Körkortslagen är den lag som reglerar de villkor som gäller för att framföra körkortsbelagda fordon. Av lagen framgår att körkortsinnehavet i Sverige idag i princip är livslångt. Läkares skyldigheter regleras också i körkortslagen. Om läkare finner att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha körkort skall läkaren anmäla detta till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall körkortsinnehavaren underrättas. Anmälan behöver emellertid inte göras om det finns skäl att anta att körkortsinnehavaren kommer att följa läkarens anvisningar att avstå från att framföra körkortspliktiga fordon.

Enligt en utredning vid Vägverket har läkarnas följsamhet till körkortslagens bestämmelser varit mycket dålig. Ur denna studie framgick att körkortet av läkarna betraktades som mer än ett behörighetsbevis. Det sågs som en självklar del i vuxenlivet och att ha med människors integritet att göra. Läkarna känner en ovilja att anmäla personer som är olämpliga att köra bil. Det finns flera skäl till denna ovilja, bland annat att det kan skada förtroendet mellan läkare och patient.

Det har genomförts målinriktade kampanjer som har strävat till att ge ökad kunskap i trafikmedicin hos läkarkåren. I den nationella planen för vägtransportsystemet 1998Image: T273_4-1.jpg2007 sägs att läkare måste ta större ansvar när det gäller medicinskt olämpliga förare och leva upp till sin lagstadgade anmälningsskyldighet beträffande körkortsinnehavet.

I enlighet med vad som anförts ovan är ett av de stora problemen att läkare kan göra en frivillig överenskommelse med en körkortsinnehavare om att personen skall avstå från att framföra ett körkortspliktigt fordon. Problemet är inte själva överenskommelsen utan bristen på uppföljning av överenskommelsen. Ingen registrering sker, ingen markering på körkortet sker och överenskommelserna blir helt omöjliga att följa upp. En enkät gjord i Hallands län indikerar att körkortsinnehavare som av medicinska skäl avråds från att köra inte följer överenskommelsen utan fortsätter att köra.

Huruvida vi i Sverige skall införa ett annat system än det som nu råder är för tidigt att slå fast. Det finns emellertid många olika system i Europa som kan vara intressanta att följa. Vad vi kan göra för att få ett bättre underlag för att gå vidare är att göra dels en uppföljning av läkarnas anmälningsskyldighet när det gäller medicinskt olämpliga förare, dels en utvärdering av läkarnas möjlighet att träffa muntliga och frivilliga överenskommelser med patienten om att avhålla sig från framförandet av körkortsbelagt fordon och dels ett ställningstagande om det vore lämpligt att införa en registrering på körkortet om att en frivillig överenskommelse fattats mellan läkare och innehavare. Detta bör tillkännages för regeringen.

Förarbevis som krävs för att framföra moped klass 1 och terrängskoter kan idag inte återkallas. Detta innebär att en person som idag innehar både körkort för t.ex. bil och förarbevis för moped klass 1 och som gör sig skyldig för rattfylleri och i dom får körkortet återkallat får behålla förarbeviset.

Detta är naturligtvis både ologiskt och olyckligt eftersom både körkortet och förarbevisen innebär rätt att framföra fordon på allmän väg. En person som får körkortet återkallat skall naturligtvis även få sitt förarbevis återkallat. Detta bör tillkännages för regeringen.

Stockholm den 30 september 2003

Lars Wegendal (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)