Återkalla samtliga samordningsnummer

Motion 2020/21:372 av Hans Eklind och Ingemar Kihlström (båda KD)

av Hans Eklind och Ingemar Kihlström (båda KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att makulera samtliga samordningsnummer, såvida inte personerna bakom dessa inställer sig hos Skatteverket och styrker sin identitet med id-handling, samt att samordningsnumren tidsbegränsas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är alldeles för lätt att leva i Sverige med en falsk identitet. Inte minst på grund av samordningsnummer. För att göra det används ofta ett så kallat samordningsnummer, som är ett tillfälligt personnummer som ges till personer som inte är folkbokförda här. Av de 870000 samordningsnummer som finns bedömer polisen och Skatteverket att över 400000 har getts till personer som inte styrkt sin identitet. Gränspolisen konstate­rade nyligen: Vi har ett parallellsamhälle som bara växer och vi har tappat kontrollen över vilka som är här. Kristdemokraterna menar därför att vi ska återkalla samtliga samordningsnummer för att få ordning och reda.

Svenska samordningsnummer är lätta att komma över. De bjuds ut på nätet, inte sällan ryska sajter, och behövs det räcker det ofta med en papperskopia på en id-handling. En sådan kan förstås manipuleras digitalt med vilken dator som helst.

För ett år sedan skrev Skatteverket rapporten Samordningsnumrens roll i sam­hället. I den pekar Skatteverket på ett antal problem som systemet med de tillfälliga personnumren, samordningsnumren, skapar. Skatteverket gör bland annat bedömningen att numren inte ska kunna begäras av fler aktörer, att de ska tidsbegränsas och att id-kontrollerna måste skärpas.

Regeringen går dock i rakt motsatt riktning jämfört med Skatteverkets rekommenda­tioner. I september tillsattes en utredning för att minska felen i folkbokföringen. Det är i alla fall rubriken. Läser man det finstilta framkommer dock att ambitionen är annor­lunda, framför allt vad gäller samordningsnumren. I en tid då vi med alla till buds stående medel behöver bekämpa skuggsamhället vill regeringen istället underlätta för detsamma. Utredningen ska nämligen föreslå åtgärder som utvidgar möjligheterna för enskilda att ansöka. De vill att fler aktörer ska ges möjlighet att ansöka om samord­ningsnummer, att dessa ska tilldelas fler asylsökande och att numren ska bli mer an­vändbara i samhället.

Regeringens brist på probleminsikt hade varit uppseendeväckande om det inte vore för att vi kommit att bli så vana vid den. Men nu för alltså regeringen en politik som aktivt kommer att underlätta för personer som vill leva under falsk identitet i Sverige.

Kristdemokraterna föreslår istället den raka motsatsen till regeringens förslag. Hela systemet borde få en rejäl omstart. Skatteverket bör få i uppdrag att makulera samtliga samordningsnummer, såvida inte personerna bakom kan inställa sig hos Skatteverket och styrka sin identitet med id-handling.

För det andra ska de samordningsnummer som utfärdas tidsbegränsas. Tidsgränserna bör vara flexibla. Den som exempelvis köper en bil kanske bara behöver ett nummer som är aktivt under en månads tid, medan den som ska arbeta här kontinuerligt behöver ett som sträcker sig över flera år. Vi delar dock Skatteverkets inställning att numren max ska vara aktiva i fem år och avaktiveras om numret inte längre är aktivt. Identitets­kraven bör vidare skärpas betydligt. Id-handlingar bör medtagas och kontrolleras hos Skatteverket genom fysisk inställelse, inte genom papperskopior.

Det växande skuggsamhället är ett av de största problemen vi har i Sverige. Med det följer svartarbete, utnyttjande, kriminalitet samt dåliga arbetsmiljöer och boendesitua­tioner. Det måste stävjas. Regeringens felriktade politik riskerar istället att förvärra problemet.

Hans Eklind (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-24 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)