Återkalla medborgarskap

Motion 2021/22:3598 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att återkalla medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringsformen anger att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Detta är en absolut rättighet. Däremot har flera statliga utredningar hamnat rätt från folkrätts- och grundlagssynpunkt. En utredning från 2006, tillsatt av dåvarande S-regeringen, föreslog en grundlagsändring som skulle göra det möjligt att återkalla medborgarskap när en person fått det genom att lämna felaktiga uppgifter, efter några uppmärksammade fall av mutor vid Migrationsverket. Ska det bli möjligt att återkalla medborgarskap måste grundlagen ändras.

Man bör dock kunna bli av med sitt medborgarskap vid särskilt allvarliga brott – som exempelvis brott mot staten. I Norge har man kopplat det till landsförräderi, vissa terror­brott och internationella brott som folkmord. Man behöver dock utreda fler frågor om exempelvis vilken typ av medborgarskap det gäller. Är det de som förvärvat medborgar­skap eller även de som fötts som svenska medborgare? Danmark har valt den senare vägen för att undvika skillnader beroende på hur man blivit medborgare.

Att vara svensk medborgare är något som ska vara åtråvärt och eftersträvansvärt. Om man begår allvarliga brott mot staten Sverige borde man ha försuttit sin rätt att kalla sig svensk medborgare. Därför borde man utreda möjligheterna att återkalla medborgarskap vid allvarliga brott mot staten. Ett återkallat medborgarskap får dock inte leda till att personen i fråga blir statslös.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)