Återinförande av persontrafik på tågen genom Sörmland

Motion 2022/23:34 av Linus Lakso (MP)

av Linus Lakso (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra persontrafik på järnvägen mellan Oxelösund och Eskilstuna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Persontrafik på järnvägen genom Sörmland på den så kallade TGOJ-banan (Trafikaktie­bolaget GrängesbergOxelösunds Järnvägar) bör återinföras. Järnvägen sträcker sig från Oxelösund, via Flen och Eskilstuna vidare norrut. I dagsläget används sträckan mellan Oxelösund och Flen för godstrafik men inte persontrafik. Att möjliggöra för person­trafik från Oxelösund till Flen skulle binda ihop Nyköping och Eskilstuna. Banan skulle gå igenom Sörmlands hjärta och kunna stanna på fler mindre orter, vilket vore ett rejält lyft för landsbygden där. De senaste åren har stora satsningar på nya tåg och fler av­gångar gjorts på de linjer som redan har persontrafik, till stor del inriktat resor till och från Stockholm. Nästa naturliga steg i Sörmland är att satsa på att binda ihop länet med ny persontrafik mellan Nyköping och Eskilstuna.

Frågan om persontrafik NyköpingEskilstuna blev inaktuell efter att Trafikverket år 2013 presenterade en utredning som visade att stora investeringar (380–390 miljoner kr) skulle bli nödvändiga. Men eftersom merparten av dessa investeringar behövs för gods­trafiken oavsett om persontrafik införs eller ej är det inte kostnadsmässigt orimligt att starta upp persontrafik i dagsläget. Den största investering som enligt utredningen skulle behöva genomföras, spårbytet FlenEskilstuna, genomfördes redan år 2019 och kvarstår därför inte. Om man även bryter loss andra nödvändiga investeringar som redan är planerade att utföras, utan införande av persontrafik, så kvarstår en kostnad på uppskatt­ningsvis 80–100 miljoner kr för att möjliggöra persontrafik FlenNyköping. Ska även Oxelösund kunna trafikeras måste också nya perronger byggas vid Nyköping och Oxelösund för ytterligare ca 20–30 miljoner kr. Huruvida tågtrafiken från Oxelösund ska fortsätta mot Eskilstuna efter Nyköping, och inte mot t ex Stockholm, behöver utredas vidare för att skapa det mest effektiva och attraktiva trafikupplägget för hela tågsystemet.

Om en ny plattform byggs utefter TGOJ i Flen så kommer restiden NyköpingEskilstuna att bli ca 70 minuter med tåg, medan restiden med buss redan idag är ca 90 minuter. Restiden med buss är längre än vad utredningen angav, bland annat på grund av att man sänkt hastigheten på vägarna från 90 till 80 km/h.

Att återinföra persontrafik på sträckan (Oxelösund) NyköpingFlenEskilstuna (Västerås) är möjligt, bra för miljön och bra för landsbygden. Dessutom skulle det korta restiderna jämfört med nuvarande busslinjer.

 

 

Linus Lakso (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-10-31 Granskad: 2022-11-01 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)