Återinför indexering av alkoholskatten

Motion 2018/19:1795 av Kristina Nilsson (S)

av Kristina Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en indexering av alkoholskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska de medicinska och sociala skadorna av alkohol. Minskad alkoholkonsumtion leder till minskade alkoholskador i befolkningen. Det är bra både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Alkoholens kostnader för samhället beräknas uppgå till över 50 miljarder kronor årligen.

De senaste två decennierna har inflationen överstigit den nominella prisökningen på alkohol. Alltså har realpriset på alkohol minskat, trots de skattehöjningar som har genomförts. När priset på alkohol sjunker tenderar alkoholkonsumtionen att öka.

I folkhälsosyfte bör det därför vara angeläget att försäkra sig om att realpriset på alkohol inte fortsätter att sjunka. Fram till 1998 indexerades punktskatten på alkohol årligen med förändringen i konsumentprisindex. Detta är ett effektivt sätt att säkerställa att realpriset på alkohol inte sjunker.

Skatten på tobak är sedan 2011 indexerad, för att stävja konsumtionen av tobaks­varor. Detsamma borde gälla alkoholen, för att minska kostnaderna för samhället och främja folkhälsan.

Regeringen bör därför överväga möjligheten till ett återinförande av indexeringen av alkoholskatten.

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)