Återbetalning av underhållsstöd

Motion 1999/2000:Sf298 av Raimo Pärssinen och Per-Olof Svensson (s)

av Raimo Pärssinen och Per-Olof Svensson (s)
Lagstiftningen om underhållsstöd skyddar inte den part som
oskyldigt drabbas av att den underhållsskyldige uppger
oriktiga inkomstuppgifter!
En frånskild kvinna i Gävle blev dömd att betala mellanskillnaden när
exmaken uppgav oriktiga inkomstuppgifter vid fastställande av underhålls-
stöd.
Enligt 20 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall försäkringskassan
besluta om återkrav av belopp från den som det har betalats ut till om
underhållsstödet har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Om det
finns särskilda skäl, får dock försäkringskassan efterge kravet helt eller
delvis. Att den som erhållit utbetalningen inte har förstått att den var
felaktig
är en av de omständigheter som försäkringskassan har att beakta då den ska
bedöma om det finns särskilda skäl att helt eller delvis efterge kravet.
Den rättsliga tillämpningen av det ovan nämnda är absurd. När par
genomgår en separation är ekonomin ofta det stora tvisteämnet. Att i det
läget göra den ena parten ansvarig för att den andra undandrar sig sitt ansvar
är direkt stötande. Detta måste rättas till så att det passar in i vårt
samhälles
rättsmedvetande.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om återbetalning av underhållsstöd.

Stockholm den 5 oktober 1999
Raimo Pärssinen (s)
Per-Olof Svensson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)