Asylsökande barn

Motion 2012/13:Sf215 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)
KD590

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ålägga samtliga kommuner att ta emot ensamkommande barn och ungdomar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en god man ska förordnas inom 24 timmar efter barnets eller ungdomens ankomst.1

1 Yrkande 2 hänvisat till CU.

Motivering

Totalt sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige 2011 jämfört med 2 393 under 2010, vilket är en ökning med 11 procent. Totalt beviljades 2 036 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige under 2011, vilket är 82 procent av dem som sökt skydd.

Inför skyldighet för kommuner att ta emot ensamkommande barn

De flesta ensamkommande barn och ungdomar får i dag ett tillfälligt boende i en ankomstkommun i väntan på ett mer permanent boende. Så snart som möjligt efter ankomsten ska Migrationsverket anvisa barnet till en kommun som svarar för boende och omsorg under asylprövningen. Bristen på mer permanenta platser är stor och akut. Flera försök har gjorts från Migrationsverkets och regeringens sida för att få fler kommuner att ta emot barn och ungdomar. En särskild koordinator med uppgift att se över lösningar för kommuners mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har tillsatts. Koordinatorn har presenterat en rapport som innehåller flera förslag till förbättringar av mottagandet.

Problemen med att så många barn och ungdomar finns i tillfälliga boenden är flera, förutom det uppenbara att de riskerar att försvinna utan att man med säkerhet vet vad som hänt med dem. Detta har pågått under många år. Vissa av dessa barn riskerar att hamna i händerna på personer som utnyttjar dem i prostitution, tvångsarbete eller annan brottslighet. Det är därför mycket viktigt att myndigheterna informerar ensamkommande barn och ungdomar om faran med att lämna sitt tillfälliga boende. Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har ensamkommande flyktingbarn rätt till samma skydd som andra barn i Sverige. När svenska barn far illa griper sociala myndigheter in omedelbart – samma dag om det behövs. När svenska barn försvinner spårlöst organiseras skallgångskedjor samma dag. Dessa höga skyddskrav gäller idag inte för flyktingbarnen. FN:s barnrättskommitté har också kritiserat Sverige när det gäller det stora antalet ensamkommande barn som försvinner.

Jag anser att barn som kommer ensamma snabbt behöver få ett säkert boende i Sverige. Därför vill jag ha en lagstiftning som ålägger kommunerna att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Det är bra att regeringen på olika sätt agerar för att öka antalet platser. I februari 2011 agerade regeringen och tillsatte en utredning som ska se över mottagandet av ensamkommande barn.

Socialförsäkringsutskottet anför i sitt betänkande 2011/12:SfU2 att det är positivt att regeringen har genomfört en rad åtgärder och att ansvariga myndigheter fortsätter att se över viktiga frågor. Exempelvis har länsstyrelserna från och med 2011 i uppdrag att under ledning av Migrationsverket verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd.

God man inom 24 timmar

Den lagstiftning som innebär att ensamkommande flyktingbarn får en god man med ett vårdnadsansvar är viktig för att stärka skyddet för dessa barn. I dag tar det dock alltför lång tid från det att barnet anländer till att en god man förordnas. Orsaken till detta är huvudsakligen bristen på gode män. Jag vill att en god man förordnas inom 24 timmar efter barnets ankomst. På så sätt kan vi bland annat minska risken att barn eller ungdomar försvinner. Därför föreslår jag att rekryteringen av gode män intensifieras, bland annat genom en nationell kampanj. Jag stöder även förslaget från regeringens koordinator för ensamkommande barn om att utvidga det projekt som Röda Korset med flera drivit för att utbilda gode män för ensamkommande barn och ungdomar.

Jag välkomnar det arbete som betänkande 2011/12:CU616 betonar om att Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen bedriver för att stödja kommunernas arbete med gode män för ensamkommande barn. När det gäller en tidsgräns anser utskottet att det är angeläget att förordnande av god man handläggs skyndsamt men att det skulle vara en mindre lämplig ordning att i lagtexten föreskriva en uttrycklig tidsfrist. Jag anser att det finns goda skäl att återigen uppmärksamma behovet av att en god man förordnas inom 24 timmar efter barnets eller ungdomens ankomst.

Stockholm den 17 september 2012

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-26
Yrkanden (2)