Asylärenden från säkra länder

Motion 2017/18:3443 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att asylärenden där den asylsökande kommer från s.k. säkra länder ska handläggas i särskild ordning och med snabb hantering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige bör alltjämt vara ett öppet land med ett av västvärldens mest generösa asyl­mottaganden. För detta har vi ett moraliskt ansvar. Inte minst är Sverige i stort behov av en ökad migration för att möta framtida demografiska utmaningar. Upprätthållandet av samma ordning förutsätter dock en reglerad och ordnad migrationspolitik. När asylmot­tagandet sätts på prov i samband med flyktingkriser kommer allmänhetens stöd för en generös linje kräva detta.

Under 2014 tog Sverige emot 81 301 begäranden om asyl. Samtidigt bifölls samma år endast 35 642 ansökningar. Nästan 60 % fick alltså avslag på sin ansökan. Detta är problematiskt av flera skäl. Med de stora flyktingströmmar vi ser idag är det svenska mottagandet ansträngt. Att under flera månader stå för uppehälle, bostad, välfärds­tjänster med mera för människor som med stor sannolikhet kommer att få avslag på sin ansökan försvårar mottagandet i övrigt. Det invaggar även samma asylsökande i falska förhoppningar om att få stanna här när de får vistas här i månader tills beskedet om avvisning kommer.

Samtidigt är det ur rättssäkerhetssynpunkt viktigt att varje ärende prövas indi­viduellt. Lösningen är att efterlikna det system med säkra länder som många andra EU-länder tillämpar, det vill säga att asylärenden för människor som kommer från länder som inte befinner sig i krig eller där systematiskt förtryck av människor inte förekommer handläggs i särskild ordning och avklaras i snabbare takt än övriga ansökningar.

Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)