Askersundsleden/Bergslagsdiagonalen

Motion 1992/93:T331 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s, c, kds, m, nyd, fp)

av Sigrid Bolkéus m.fl. (s, c, kds, m, nyd, fp)
Inför valet av inriktning av den nationella
vägplaneringen för perioden 1994--2003 och därmed
sammanhängande val av nationella stråk är det av stor
betydelse att valet görs med utgångspunkt från både
näringspolitiska och regionalpolitiska aspekter.
I ett tidigt skede har E4, E6 och E20 (f.d. E3) lyfts fram
som särskilt viktiga nationella stråk. Genom satsning på
dessa stråk får vi enligt vägverket en
tillgänglighetsförändring och -förbättring som är starkt
koncentrerad till storstadstriangeln och Norrlandskusten.
För att balansera detta och därigenom ta tillvara större
delar av nationens ekonomiska tillväxtpotential måste det
även satsas på att skapa kraftigt förbättrad tillgänglighet i
inlandet och mellersta Sverige, inkl. södra Norrland. Detta
sker lämpligast med att satsa på
''Askersundsleden/Bergslagsdiagonalen'' dvs. riksväg 50
och 60 med förlängning genom Hälsingland till E4. Denna
diagonala förbindelse kommer på ett effektivt och regionalt
utjämnande sätt att förbinda Sveriges södra och västliga
regioner (inkl. Värmland) med Örebroområdet, Falun--
Borlänge-området och Hälsingland samt norr därom
mellersta och norra Norrland.
Regionen Örebro--Falun--Borlänge--Hälsingland har
förutom det genomkorsande godset en mycket stor
varuproduktion som skapar ett stort godsflöde in och ut ur
regionen. Det är mot denna bakgrund som inlandet och
mellersta Sverige inkl. södra Norrland behöver
''Askersundsleden/Bergslagsdiagonalen'' som ett nationellt
stråk för att öka tillgängligheten till en tillväxtbefrämjande
och regionalpolitiskt godtagbar nivå.
Speciellt Hälsingland som är en arbetsmarknadsmässigt
mycket hårt drabbad region kommer denna led/diagonal att
ge absolut nödvändiga utvecklingsförutsättningar samt
under utbyggnadstiden en nödvändig ekonomisk och
sysselsättningsmässig injektion.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att
Askersundsleden/Bergslagsdiagonalen skall utgöra ett
nationellt stråk och ingå i det nationella stamvägnätet.

Stockholm den 20 januari 1993

Sigrid Bolkéus (s)

Patrik Norinder (m)

Karin Starrin (c)

Lennart Rohdin (fp)

Widar Andersson (s)

Pontus Wiklund (kds)

Arne Jansson (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)