Årsredovisningslagen

Motion 2018/19:837 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av årsredovisningslagen samt dess tillämpning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vårt starka samhälle är det en självklarhet att alla har ett tryggt och bra boende. Fler måste få möjlighet att flytta in i sitt första egna hem, men även ha möjlighet att flytta dit jobben finns. Att öka bostadsbyggandet är en central fråga för både välfärd och tillväxt.

I årsredovisningslagen (ÅRL) föreskrivs att bostadsbolag ska följa K3-regelverket. K3-regelverket styr hur investeringar ska konteras och redovisas men också hur en fastighet ska värderas utifrån en marknadsvärdering. Bokföringsnämnden (BFN) har fattat beslut om detta 20 120 608 (2012:1). Årsredovisningslagen och K3-regelverket baseras på internationella redovisningsregler. Problemet är dock att bolag, revisorer och experter på området tolkar och förhåller sig till regelverket på olika sätt.

I den absolut övervägande majoriteten av landets kommuner skapar nuvarande regelverk stora problem vid nyproduktion. När en fastighet väl är färdigbyggd så måste bolaget som byggt, allt som oftast ett kommunalt bolag, göra en större nedskrivning av fastighetsvärdet. Detta urholkar på sikt de allmännyttiga bostadsbolagens ekonomi och är också en hämsko för den ökning i bostadsproduktionen som behövs med den ökning av befolkningen som vi ser. Det är lätt att konstatera att den nuvarande ökningstakten av byggkostnaderna måste bromsas för att omfattande nedskrivningar i hela landet inte ska behöva aktualiseras.

Påtryckningar har gjorts nationellt som lett till att en promemoria tagits fram på näringsdepartementet av bostadsministern, representanter från Bokföringsnämnden (BFN), FAR (branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister) m.fl. där man kommer fram till nio ståndpunkter om hur man kan jobba med frågan. Det konstateras att reglerna kring av- och nedskrivning är kopplade till internationella överenskommelser och det är en inte okomplicerad uppgift att ändra den svenska lagstiftningen. Men när fortfarande lagen tolkas olika behöver regeringen se till att få till stånd en ändring i årsredovisningslagen som direkt gynnar bostadsproduktionen.

Lars Mejern Larsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)