Arlandajärnvägen

Motion 1992/93:T555 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

av Lennart Fremling m.fl. (fp)
Det svenska järnvägsnätet håller på att moderniseras
och järnvägen kan komma att bli ett konkurrenskraftigt
transportmedel i förhållande till inrikesflyg och bil.
Tågtrafiken ger dessutom betydligt mindre miljöskador än
flyg och bil. Det är angeläget att de olika trafikslagen
samordnas så att omstigningar mellan tåg och flyg
underlättas på Arlanda.
En järnvägsförbindelse bör ordnas med Arlanda
flygplats på så sätt att fjärrtågen på sträckan mellan Uppsala
och Stockholm passerar en station på Arlanda. Därigenom
kan tågresenärer från Dalarna, Norra stambanan och
Ostkustbanan lätt ta sig till och från flyget utan att behöva
åka via Stockholms centrum.
Utbyggnaden av Arlanda-järnvägen måste ses i ett
större sammanhang. En utbyggnad av endast etappen
Stockholm--Arlanda skulle missa många av de fördelar, som
hela projektet bygger på. Norrland och Dalarna skulle
ställas utanför en naturlig och värdefull anslutning till
Arlanda flygplats. Den överenskommelse, som träffats
mellan berörda kommuner och myndigheter om utbyggnad
av snabbtågstrafik längs Ostkustbanan, förutsätter den
nordliga länken av Arlanda-järnvägen. Projektet
förutsätter således att Arlanda station redan från början
byggs med en nordlig anslutning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om anslutningen av Arlanda
flygplats till järnvägsnätet.

Stockholm den 26 januari 1993

Lennart Fremling (fp)

Lennart Rohdin (fp)

Ulla Orring (fp)

Håkan Holmberg (fp)

Sigge Godin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)