Arlandabanans norra länk

Motion 1992/93:T530 av Birgitta Hambraeus (c)

av Birgitta Hambraeus (c)
Det är viktigt att det går lätt att åka tåg direkt till och
från Arlanda. För företagen är det väsentligt att kunna
hänvisa sina internationella kunder till en enkel anslutning
till tåget med station på flygplatsen. Detta kommer att bli
möjligt för södra Sverige genom banan Stockholm-Arlanda.
Det är lika viktigt för befolkningen norr om Arlanda.
Den s k norra länken, eller ''böjen'', mellan Uppsala och
Arlanda skulle göra det möjligt också för resande norrut t
ex i Dalarna och norröver, att resa miljövänligt med tåg
direkt till den internationella flygplatsen. Denna investering
bör prioriteras.
Resurser kunde tas från den nära en halv miljard kronor
som regeringen planerar satsa på att göra en motorväg av
det 55 km långa avsnittet av E4 från Uppsala läns gräns vid
Mehedeby till Hagsta, som nu är en utmärkt
motortrafikled. Denna motorvägssatsning skulle medföra
kraftigt ökade driftskostnader för Vägverket. Enligt
experter där är det tveksamt om man kommer att kunna
hålla alla fyra körbanorna snö- och halkfria under vintern
på grund av att trafiken är för liten.
Tidigare har Vägverket och Banverket tillsammans
projekterat en nysträckning av både väg och järnväg intill
varandra mellan Söderhamn och Hudiksvall. Tanken var att
vägen skulle bli en 13-metersväg utan plankorsningar och
byggas samtidigt med järnvägen. Det skulle ha medfört
mindre ingrepp i naturen och ett rationellt byggande. Nu
projekteras i stället denna motorväg. Den kan ha snävare
kurvor eftersom man inte har någon mötande trafik.
Järnvägen däremot måste ha större radie i kurvorna, varför
resultatet nu blir att det byggs en motorväg för sig och
järnväg i en annan sträckning. Man orsakar större ingrepp i
naturen och det är risk att järnvägen aldrig blir byggd.
Allt talar för att denna motorväg inte bör byggas. I
stället kan behövliga resurser föras över därifrån till
Banverket för att redan i år fullborda hela Arlandabanan,
även till Uppsala.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om byggande av Arlandabanans
norra länk under budgetåret 1993/94.

Stockholm den 22 januari 1993

Birgitta Hambraeus (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)