Arlanda-anknytning för tåg från norra Sverige

Motion 1992/93:T557 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

av Gunnar Thollander m.fl. (s)
Enligt ett regeringsbeslut skall Arlandabanans norra del
brytas ur projektet på obestämd tid.
För både trafik på Ostkustbanan och Norra Stambanan
har en viktig del i planeringen varit att Ostkustbanan skall
ha en nordlig anknytning via Uppsala till Arlanda med
genomgående tåg. Denna konstruktion finns med i
uppgörelsen med de regionala intressenterna och har varit
en förutsättning för att bidra med pengar. För över halva
Sverige är en nordlig anknytning av Arlandabanan helt
nödvändig. Den dellösning av Arlandaprojektet som
föreslås är oacceptabel. Vi kräver att Arlandabanans norra
del byggs enligt tidigare uppgjord plan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Arlanda-anknytning för
tågtrafiken från norra Sverige.

Stockholm den 25 januari 1993

Gunnar Thollander (s)

Ulrica Messing (s)

Ingrid Andersson (s)

Axel Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)