Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Arkitektutbildningen

Motion 1990/91:Ub507 av Britta Bjelle (fp)

av Britta Bjelle (fp)
Arkitektutbildningen är idag knuten till de tekniska
högskolorna i Stockholm, Göteborg och Lund. Det faktum
att den är förlagd till storstadsregionerna med en lärarstab
som i sin verksamhet vid sidan av lärarrollen möter och
arbetar med storstadsproblematiken formar -- medvetet
eller omedvetet -- arkitektelevernas syn på yrkesrollen på
ett för andra regioner mindre gynnsamt sätt.
Fördelningen av arkitekter i landet har en markant
slagsida mot södra Sverige och främst storstäderna. Nära
80 % av de yrkesverksamma arkitekterna återfinns här,
medan mindre än 10 % av yrkeskåren står att finna norr om
en gräns från Stockholm till Värmland.
Såväl Arkitektförbundet (AF) som Svenska Arkitekters
Riksförbund (SAR) är överens om att det långsiktigt
behövs flera arkitekter i landet, dvs. att
arkitektutbildningen måste utökas.
En erfarenhet från andra utbildningsområden är att de
utexaminerade tenderar att stanna i närheten av
utbildningsorten. En utökning av utbildningen bör därför
ske i Norrlandsregionen genom att en ny arkitektskola
inrättas där.
En diskussion om arkitektutbildningens innehåll har
länge förts i Sverige. Behovet av teknisk kompetens som
ursprungligen motiverade förläggningen av utbildningen till
tekniska högskolor var mer uttalat förr än i dag, när sådan
kompetens också finns hos andra yrkeskategorier som är
engagerade i planeringsprocessen. Vad som efterlysts i
debatten är en helhetssyn hos arkitekterna, där ett i vidaste
mening humanistiskt perspektiv finns med. Det är därför
nödvändigt att avvägningen mellan tekniska,
samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga
moment ges stor vikt i diskussionen kring den aktualiserade
utbildningen av arkitektutbildningen i Sverige.
En önskvärd förändring av utbildningen torde lättast
kunna genomföras på en ny utbildningsort, och denna bör
förläggas till Norrland.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
en innehållsligt förnyad arkitektutbildning bör komma till
stånd och att den lokaliseras till Norrland.

nStockholm den 14 januari 1991

Britta Bjelle (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)