Arkitektutbildning till Umeå

Motion 1990/91:Ub584 av Ulla Orring (fp)

av Ulla Orring (fp)
Beslutet att bygga upp universitetet i Umeå tillkom för
att stimulera den norrländska samhällsutvecklingen. Detta
har varit framgångsrikt och expansionen av universitetet
har varit starkt särskilt under 80-talet.
Effekter av universitetets utveckling syns också på
många andra norrländska orter än Umeå. Genom
tillkomsten av högskolan i Luleå har också en ytterligare
förstärkning för samhällsutveckling kommit till stånd.
Trots detta konstaterande så saknas initiativ till ökade
investeringar för utbildning i norr, t.ex. arkitektutbildning.
Redan i budgetpropositionen l989/90 framfördes förslag om
en utökning av arkitektlinjen och en etablering i Norrland.
Ett känt faktum är att det råder brist på arkitekter i
Norrland. Det behövs en utbildningsort utanför
storstadsregionen -- där för närvarande 80% av alla
yrkesverksamma arkitekter väljer att bosätta sig. En
utbildning i Umeå skulle få stor regional betydelse och
kunna svara upp mot den efterfrågan av arkitekter som
finns i den norra regionen. Erfarenheten visar att mer än
hälften av de studenterna vid universitetet väljer att bli kvar
i Norrland efter sin utbildning.
Det synes därför orimligt att nuvarande
arkitektutbildning enbart skall tillhandahållas i Stockholm,
Lund och Göteborg.
Med hänsyn till de önskemål som framförts från
yrkesorganisationerna beträffande utbildningens inriktning
och innehåll, kan Umeå dessutom erbjuda goda
förutsättningar till en förnyelse av utbildningen, bl.a. med
hänsyn till att Umeå har en självständig designutbildning.
Även arkitektutbildning med traditionellt innehåll skulle
väl kunna lokaliseras till Umeå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en fjärde
utbildningsplats för arkitektutbildning med Umeå som
lokaliseringsort.

Stockholm den 23 januari 1991

Ulla Orring (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)