Arkitektutbildning i Skellefteå

Motion 1990/91:Ub613 av Börje Hörnlund (c)

av Börje Hörnlund (c)
I regionalpolitiska sammanhang framhålls ofta att
utbildningsinsatser är av stor betydelse för en positiv
regional utveckling. Olika utbildningsformer bör därför ges
en bred geografisk spridning. Mot denna bakgrund vill jag
ta upp frågan om uppbyggnad av en arkitektutbildning i
Norrland. Denna fråga har diskuterats under några år utan
att något beslut har kunnat åstadkommas.
En modern och framåtsyftande arkitektutbildning måste
vara förankrad i en konstnärlig tradition.
Högskoleutbildning med sådan inriktning erbjuds idag vid
Umeå universitet genom designlinjen. Det är också viktigt
att arkitektutbildning kan förankras i en teknisk
utbildningstradition. Sådan finns idag väl utvecklad vid
högskolan i Luleå. När en lämplig form skall sökas för att
etablera en arkitektutbildning i Norrland måste därför en
samverkan mellan Umeå universitet och högskolan i Luleå
prövas. Denna samverkan kan bäst ske genom att en för
universitet och högskolan gemensam institution för
arkitektur inrättas lokaliserad till Skellefteå.
Ifråga om särskild inriktning av en arkitektutbildning i
Skellefteå finner jag det angeläget att denna exempelvis
uppmärksammar de särskilda klimatologiska förhållanden
som präglar norra Sverige. Arkitektutbildningens
inriktning mot samhällsplaneringsfrågor bör särskilt ta sikte
på att åstadkomma goda planeringslösningar för boende
och service i ''glesare'' regioner.
Sammanfattningsvis anser jag att etablering av
arkitektutbildning i Skellefteå, med den inriktning jag här
har angivit, framgångsrikt skulle kunna medverka till en
långsiktig kompetenshöjning av betydande
regionalpolitiskt värde.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag om
arkitektutbildning i Skellefteå enligt de riktlinjer som anges
i motionen.

Stockholm den 25 januari 1991

Börje Hörnlund (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)