Arbetstillstånd för studenter och forskare

Motion 2007/08:Sf208 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (m)

av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för utländska studenter och forskarstuderande att söka och erhålla arbetstillstånd efter studier vid svenska universitet och högskolor.

Motivering

Vid svenska universitet och högskolor studerar och forskar väldigt många personer från andra länder. Detta är oerhört positivt. Det ger möjligheter för många att få del av studier och forskning samtidigt som det vitaliserar vårt eget utbildningsväsende. För unga personer är det idag inte bara en möjlighet utan lika ofta en självklarhet att arbeta eller studera i andra länder. Därför är det moraliskt riktigt att vi ger samma möjligheter för personer från andra länder att komma och verka i Sverige.

För personer som kommer från ett annat land inom Europa (EES-området) finns idag inga egentliga hinder för att komma till Sverige för att studera, forska eller ta ett arbete efter avslutade studier. För personer som kommer från länder utanför EES-området är det däremot inte självklart. Dagens regler kräver för det första uppehållstillstånd för studierna, vilket är rimligt. Vill personer efter att de är färdiga med sina studier eller sin forskarutbildning arbeta i Sverige behöver de enligt dagens regler åka till sitt hemland och söka ett arbetstillstånd för att sedan åka tillbaka till Sverige för att ta ett arbete eller att söka ett arbete. Detta är inte rimligt.

Det rimliga är att alla personer som under en tid av minst 6 eller 12 månader studerat i Sverige kan söka arbetstillstånd i Sverige. Lika rimligt är att vi som land ska vara generösa med att ge dessa tillstånd. Många av de personer som detta handlar om bor och studerar i Sverige i något eller flera år. De har då haft goda förutsättningar att komma in i samhället. Kanske har de även hunnit lära sig svenska. Dessutom har vi investerat i deras kunnande då de fått möjlighet att studera eller forska vid våra lärosäten. Det är därför rimligt att smidigt och enkelt ge möjlighet att även efter avslutade studier verka i

Sverige.

För att Sverige ska kunna stå sig som kunskapsnation och för att Sverige ska kunna locka duktiga personer till gagn för vårt utbildningsväsende och näringsliv är det angeläget att en ny ordning för att söka och erhålla arbetstillstånd införs skyndsamt.

Stockholm den 26 september 2007

Lars Hjälmered (m)

Göran Lindblad (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-01 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)