Arbetssökande akademiker med utländsk bakgrund

Motion 2013/14:A271 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för hur arbetssökande akademiker med utländsk utbildning bättre kan få möjligheter att få använda sin kompetens.

Motivering

I snitt tar det tyvärr fortfarande sju år för en utländsk akademiker att få ett kvalificerat jobb i Sverige. Nästan två av tre invandrade akademiker får inte jobb i nivå med sin utbildning. Samtidigt har svenska företag svårt att hitta rätt kompetens. Det finns anledning att arbeta ytterligare med att hjälpa akademiker med utländsk utbildning att få använda sin kompetens.

Alliansregeringen arbetar hårt för att förbättra matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare i alla kategorier. Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Etableringslotsar ska stödja den nyanlände i att hitta ett arbete. Med reformen vill alliansregeringen uppnå en snabbare etablering på arbetsmarknaden, starkare incitament, ökad egenmakt och valfrihet för individen, klara och tydliga ansvarsförhållanden och bättre tillvaratagande av individens kompetens.

Utrikes födda som inte omfattas av ovan nämnda reform ska också erbjudas service från Arbetsförmedlingen. Dessa ska få särskilda insatser, framför allt bedömning av utbildning och yrkeserfarenheter. Nära samverkan med kommunerna är fortsatt nödvändig även för denna grupp med tanke på samordningen med svenskundervisning för invandrare (sfi). Övriga arbetslösa utrikes födda ska erbjudas service utifrån sin situation och sina behov på samma sätt som andra arbetssökande.

I höstens budgetproposition presenteras en satsning på bättre möjligheter till kompletterande utbildning för nyanlända akademiker. Det är mycket positivt. Det finns även bemanningsföretag som är inriktade på internationell kompetens. Jag tror att valideringen av de arbetssökande akademikernas utländska utbildning är central. När det gäller sfi så är det mycket välkommet med alliansregeringen arbete för att öka den individuella anpassningen av undervisningen.

Men anledning av ovanstående vill jag informera regeringen om möjligheten att göra en översyn av hur arbetssökande akademiker med utländsk utbildning bättre kan få möjligheter att få använda sin kompetens.

Stockholm den 2 oktober 2013

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)