Arbetsmiljön

Motion 2010/11:A369 av Gunnar Sandberg m.fl. (S)

av Gunnar Sandberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsmiljö.

Motivering

Tillsynen av arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna har minskat i och med att antalet inspektörer har blivit mindre bl.a. därför att Arbetsmiljöverket har fått mindre i budget och inte kan göra de uppföljningar som skulle behövas och fackföreningsrörelsen har mindre pengar till skyddsombudsutbildningar.

En annan orsak är också att med ett ökat antal arbetare från andra länder med liten eller ingen kunskap om arbetsmiljöfrågor sker fler och större olyckor än det behöver göra. En sak är språkförbistringen. Det kan vara en utväg att tillhandahålla information på olika språk till arbetare.

Det är viktigt att arbetsmiljön skyddas av arbetsmiljöinspektörer som hinner utöva sitt arbete, och av den anledningen är det viktigt att de har de resurser som behövs.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar måste vara tydligt när man anställer minderåriga, lärlingar och elever eller har traineeprogram, instegsjobb och annat som innebär att någon inte har en ”riktig anställning”.

Arbetsmiljöansvaret bör alltid vila på totalentreprenören, och denne bör inte kunna avsäga sig ansvaret genom att ta in underentreprenörer som inte uppfyller, vill uppfylla eller på annat sätt åsidosätter arbetsmiljökrav.

Kollektivavtalet måste skydda den anställde så att det klart och tydligt framgår att den arbetsgivare som skrivit under ett kollektivavtal kommer att efterleva arbetsmiljöansvaret utifrån lagar och regler.

Stockholm den 20 oktober 2010

Gunnar Sandberg (S)

Anders Karlsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Marie Nordén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)