Arbetsmiljön i förskolor

Motion 2013/14:Ub254 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (MP)

av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetsmiljölagen även ska omfatta barnen i förskolor och fritidshem.

Motivering

Idag omfattas inte förskolan och fritidshemmen av arbetsmiljölagen. Flera instanser som Barnombudsmannen, Barnsäkerhetsdelegationen och Arbetarskyddsstyrelsen tycker att barnen behöver ett utökat skydd och att också de ska omfattas av arbetsmiljölagen.

I Barnombudsmannens rapporter från 1998 och 2001 föreslås att arbetsmiljölagen ska utvidgas till att omfatta även förskola och fritidshem. I 1998 års rapport motiveras förslaget med att flera studier har visat att det finns brister i barnens arbetsmiljö i förskolan och i skolan och att det sker många olyckor där. Barn har till och med ett större skyddsbehov än vuxna och deras miljöfrågor borde därför bevakas på motsvarande sätt som de vuxnas. Förutom olycksfall utsätts barn i sin arbetsmiljö även för andra hälsorisker som infektioner, allergier och annan överkänslighet. Barn saknar dessutom förmåga att själva bedöma risker i sin miljö, vilket ytterligare motiverar en skyddslagstiftning för dem.

För att arbetsmiljölagen ska få någon egentlig verkan inom förskolan bör barnen få rätt att företrädas och stödjas av en vuxen person. Barnombudsmannen anser därför att en regel bör införas som innebär att fritidshems- och förskolebarns ska representeras av en vuxen, ett barnskyddsombud, som på saklig grund för fram perspektiv som ligger i barnets intresse. Denne skulle kunna vara någon i personalgruppen eller någon förälder. Barnskyddsombuden ska ha samma ställning som skyddsombud enligt arbetsmiljölagen avseende rätt till tidsuttag, utbildning, rättslig ställning med mera.

Det finns idag inga undersökningar liknande de som genomförts i skolan angående arbetsmiljön i förskola och fritidshem, men det finns en del uppgifter som kan belysa den problematik som brukar diskuteras i dessa sammanhang.

Enligt en rapport från Barnsäkerhetsdelegationen innebär resultaten att var tjugonde barn under en femårig förskolekarriär kommer att ådra sig någon icke-lindrig skada, vilket framhålls vara en skadeincidens flera gånger högre än i arbetslivet.

I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2005, som är den första nationella rapporten om barns miljö och hälsa i Sverige, konstateras det att det största problemet är bullerstörningar. Det ger skador som nedsatt hörsel, tinnitus, sömnstörningar och minskad koncentrationsförmåga. Potentiellt hörselskadande bullernivåer har uppmätts i förskolor som i vissa fall överskrider den gräns för när hörselskydd måste bäras enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Även Skolverket har i tillsynsbeslut kritiserat brister när det gäller säkerhet och tillsyn i förskola samt sagt att några särskilda sanktionsmöjligheter inte finns. I delbetänkandet av Utredningen om arbetsmiljölagen, 2006, finns ett avsnitt om barns och elevers arbetsmiljö och om att tillämpningsområdet för arbetsmiljölagen bör utvidgas till att också omfatta barn i förskola och fritidshem.

Trots alla påpekanden om brister i barnens och elevernas arbetsmiljö gjorde regeringen ändå bedömningen ”att det inte är den rätta vägen att angripa bristerna genom att utvidga arbetsmiljölagen till barn i förskola och fritidshem”.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2013

Agneta Luttropp (MP)

Mats Pertoft (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)