Arbetsmiljölagen bör omfatta alla förskolebarn

Motion 2013/14:Ub209 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra arbetsmiljölagen så att förskolebarn får samma skydd som förskolepersonal och skolbarn.

Motivering

Så som arbetsmiljölagen är utformad har Arbetsmiljöverket tillsynsansvar för såväl anställdas som elevers arbetsmiljö i skolan. När det däremot gäller förskolan har verket endast tillsynsansvar för de anställdas arbetsmiljö, inte förskolebarnens.

Det innebär att om Arbetsmiljöverket på inspektion upptäcker brister i arbetsmiljön som enbart drabbar barnen, men inte personalen, har det ingen befogenhet att agera. Verket kan inte heller rycka ut när det nås av larm om arbetsmiljöfaror för barnen på en förskola.

Socialstyrelsen har tillsynsansvar för barnens säkerhet på förskolor. Det är inte optimalt med tanke på att Socialstyrelsen inte har samma kompetens i arbetsmiljöfrågor som Arbetsmiljöverket har. Socialstyrelsen har inte heller samma lagstadgade befogenheter att ingripa som Arbetsmiljöverket har. Tillsynsansvaret tillämpas dessutom inte i praktiken på många håll utan är delegerat till kommunerna.

Barnombudsmannen (BO) kräver att förskolebarnen ska omfattas av arbetsmiljölagen. Så här skriver BO:

Flera studier har visat att det finns brister i barnens arbetsmiljö i förskolan och i skolan och att det sker många olyckor där. Barn har till och med ett större skyddsbehov än vuxna och deras miljöfrågor borde därför bevakas på motsvarande sätt som de vuxnas. Förutom olycksfall utsätts barn i sin arbetsmiljö även för andra hälsorisker som infektioner, allergier och annan överkänslighet. Barn saknar dessutom förmåga att själva bedöma risker i sin miljö vilket ytterligare motiverar en skyddslagstiftning för dem.

Vidare kan det ifrågasättas om kommunerna ska utöva tillsyn över sina egna verksamheter bl.a. med beaktande av att tillsynens oberoende kan ifrågasättas på grund av jävsliknande situationer.

Arbetsmiljölagen bör ändras så att Arbetsmiljöverket fullt ut får ansvaret för arbetsmiljön på förskolorna – även barnens arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har kompetensen att klara detta uppdrag och det är också naturligt att de vid en inspektion både kan se till personalens och barnens arbetsmiljö på samma gång. Att de tvingas blunda för barnens arbetsmiljö, såsom det är idag, är bara dumt!

Regeringen har under senare år rustat ner arbetsmiljöarbetet i Sverige. Den största nedskärningen (efter utplånandet av Arbetslivsinstitutet) har Arbetsmiljöverket drabbats av, som i ett slag förlorade 1/3 av resurserna för att bedriva arbetsmiljöarbete. Konsekvensen är betydligt färre arbetsmiljöinspektörer, färre inspektioner, sämre förebyggande arbete och därmed risk för fler framtida olyckor och arbetsrelaterad ohälsa.

Istället för att rusta ner arbetsmiljöarbetet i Sverige borde vi gå åt andra hållet och rusta upp det; det är ett av de mest verksamma medlen för att långsiktigt upprätthålla arbetslinjen och förebygga sjukskrivningar!

Jämsides med upprustning av arbetsmiljöarbetet överlag är det dags att vi nu också säkerställer de minsta barnens behov av en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen bör ändras så att Arbetsmiljöverket får tillsynsansvar över förskolebarnens arbetsmiljö och både kan ansvara för förebyggande arbete mot ohälsa och olyckor och göra akuta utryckningar!

Stockholm den 19 september 2013

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)