Arbetsmiljöarbetet

Motion 2010/11:A212 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)

av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av Arbetsmiljöverkets arbete.

Motivering

Regeringens ambitioner på arbetsmiljöområdet har under de senaste fyra åren minskat drastiskt. Besparingar på nära 115 miljoner på Arbetsmiljöverket har inneburit att en tredjedel av inspektionerna har fått ställas in. En annan oroande utveckling är att utbildningen av skyddsombuden faller dramatiskt. Färre skyddsombud gör att det förebyggande arbetet minskar och att risken för att arbetsplatsolyckor och ohälsa kommer att öka. Under första kvartalet i år hade arbetsplatsolyckorna ökat med 11 % jämfört med förra året. Det så goda arbetsmiljöarbetet som hade lett till minskade dödsfall på arbetsplatser har lagts ned och trenden har vänt.

Okunnigheten i arbetsmiljöfrågor, framför allt i de mindre företagen, är oroande. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda inte skadas eller blir sjuka av jobbet. Arbetsgivarna ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete, och Arbetsmiljöverket ska se till att arbetsgivarna följer de lagar och regler som finns. Detta görs genom besök på arbetsplatser. Vi ser på denna utveckling med oro. Regeringen säger sig vilja ha fler personer i arbete men förnekar det faktum att förhållandena på våra arbetsplatser är en viktig orsak till att människor slås ut i förtid. Det är beklagligt att den regering som säger sig stå för arbete inte är beredd att satsa på arbetsmiljön.

Det är viktigt att regeringen ser vikten av Arbetsmiljöverkets insatser när man vill att fler människor ska arbeta. Vi måste stärka den viktiga inspektionsverksamheten på arbetsplatserna så att farligt arbete kan undanröjas. Det är viktigt att vi får fler inspektörer som kan göra inspektioner och att det finns resurser för regionalt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna.

Stockholm den 18 oktober 2010

Christina Oskarsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)