Arbetsmarknaden i Västsverige

Motion 2010/11:N410 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka Västsveriges framtida tillväxt och utveckling.

Motivering

Västsverige är en tillväxtmotor av stor betydelse för hela Sverige som måste få goda förutsättningar att erbjuda internationellt konkurrenskraftiga villkor för jobb och företagande i regionen. Fordonsindustrin i Sverige är med alla mått fortfarande en mycket betydande bransch med 6 procent av industrins förädlingsvärde, 8,5 procent av varuexporten, betydande FOU-investeringar och över 105 000 anställda hos fordonstillverkare och underleverantörer.

Tyvärr återspeglas inte den stora betydelse som fordonsindustrin spelar för svensk ekonomi i regeringens engagemang. Regeringen satte snarare under hela fordonsindustrikrisen en stolthet i att sitta med armarna i kors. Insatser för att stärka fordonsindustrins långsiktiga konkurrenskraft lyste med sin frånvaro. Av det fordonspaket på 28 miljarder kronor som regeringen lade fram för två år sedan har bara en mycket liten del kommit till användning.

Västsveriges näringsliv är mycket konjunkturberoende. Antalet anställda inom industrin har minskat kraftigt. I augusti i år var det totalt över 90 000 arbetslösa i Västsverige (Halland, Västra Götaland och Värmland).

I krisens spår har kommuner och landsting dragit ned på verksamheterna inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg. Anslaget till kommuner och landsting ökas på, men inte så att det svarar mot behoven. Nästan hälften av de förvärvsarbetande kvinnorna i Sverige arbetar i offentlig sektor. Det är framför allt kvinnor som förlorar jobben när välfärden skärs ned och det är andra kvinnor som får slita när personalen sägs upp.

Tusentals människor i Västsverige oroas i dag för hur deras framtid ska bli. Klarar man av att ha huset kvar? Hur ska det bli för familjen när kanske båda jobbar inom fordonsindustrin eller hos dess underleverantörer eller inom kommunen alternativt landstinget?

Chansen för den som är arbetslös att få ett nytt reguljärt jobb har nästan halverats sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Fler kommer att riskera permanent långtidsarbetslöshet med regeringens politik. Fler människor befinner sig i utanförskap idag än när regeringen tillträdde 2006.

Enligt vår mening måste vi nu hjälpas åt för att dels behålla vår fordonsindustri, dels ge den bättre förutsättningar att kunna växa i framtiden. Fordonsindustrins betydelse för vårt land kan uttryckas på olika sätt. Ett sätt att göra det är att påpeka att över 105 000 människor har jobb som är knutna till den svenska fordonsindustrin.

Det måste upprättas effektivare dockning mellan företagens interna utbildningsbehov och Arbetsförmedlingens resurser. En möjlighet kan vara en utbildningsförsäkring med ett startpaket där industrin och staten tillsammans satsar en grundplåt för anställda inom industrin. Den europeiska socialfonden bör användas mer aktivt till att finansiera utbildningssatsningar och hjälpa till vid omställningar.

Regeringens politik har grävt djupa hål i statsfinanserna och hotar jobben inte bara inom verkstadsindustrin utan också inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen.

Vi måste återupprätta samhällets aktiva samverkan mellan stat, näringsliv, högre utbildning, forskning och fackliga organisationer. De så kallade branschprogrammen behöver återuppstå och utvidgas till fler branscher. Genom en stärkt samverkan mellan näringsliv och högskola och en ökad satsning på kommersialisering kan forskningen resultera i fler nya produkter, exportmöjligheter och arbetstillfällen. Vi måste förbättra möjligheterna för de kreativa näringarna, IT, design och kultur att växa. Vi måste tillföra stora resurser till forskning och utveckling.

Vi måste satsa på järnväg och kollektivtrafik – som gör det lättare att göra klimatsmarta transportval och samtidigt skapar jobb. Vi måste investera i grön omställning. Vi måste återinföra klimatinvesteringsprogrammen.

Vi måste öka antalet platser på komvux, i kvalificerad yrkesutbildning, i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, högskoleplatser och utbildningsplatser inom folkhögskolan.

Fler jobb kräver gemensamma insatser. Kvinnors sysselsättning ökar när vi kan lita på barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. Vi måste investera i högre kvalitet i välfärden. Det innebär fler jobb och stärker möjligheterna för alla att arbeta. Vi måste investera i kommuner och landsting.

Hela Sverige blir förlorare om inte regeringen tar sig an och är en del i arbetet med att åstadkomma en aktiv arbetsmarknads-, näringslivs-, infrastruktur-, utbildnings- och bostadspolitik för Västsverige!

Riksdagen måste påtala betydelsen av en fungerande arbetsmarknadspolitik, av ökat stöd till vidareutbildning och ett stort ansvarstagande från statens sida i omställningen i de branscher och på de orter som drabbas av varsel och industrinedläggelse.

Stockholm den 21 oktober 2010

Lars Mejern Larsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Hans Olsson (S)

Jan-Olof Larsson (S)

Leif Pagrotsky (S)

Monica Green (S)

Peter Johnsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)