Arbetskraftsinvandring

Motion 2007/08:Sf272 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (m)

av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om underlättande av arbetskraftsinvandring.

Motivering

För unga personer är det idag inte bara en möjlighet utan lika ofta en självklarhet att arbeta eller studera i andra länder. Därför är det moraliskt riktigt att vi ger samma möjligheter för personer från andra länder att komma och verka i Sverige. Sverige befinner sig dessutom i en situation där vi inom många sektorer upplever arbetskraftsbrist. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många människor i vårt land med den kompetens som efterfrågas. Därtill upplever Sverige en allt större snedvridning i demografin med konsekvensen att allt färre kommer att behöva försörja allt fler. I det långa loppet är detta inte en fungerande strategi varför vi behöver ha fler som arbetar och bidrar till det kollektiva välståndet. Det finns med andra ord såväl principiella som mer praktiska skäl för att öppna för och underlätta arbetskraftsinvandring.

Vi upplever en allt större rörlighet i världens befolkning och många människor korsar gränsen till vårt land. De bär med sig en stor mängd kompetens som tyvärr inte kommer fullt till sin rätt idag. Människor som vill arbeta i Sverige stöter på hinder, och företag som vill anställa möter motstånd och försvårande omständigheter.

För personer som kommer från ett annat land inom Europa (EES-området) finns idag inga egentliga hinder för att komma till Sverige för att studera, forska eller arbeta. För personer som kommer från länder utanför EES-området är det däremot inte självklart. Det är rimligt att efter en öppnad rörlighet i Norden och senare i Europa nu ta steget för att möjliggöra en större rörlighet och öppenhet också för personer som kommer från länder utanför Europa.

Det borde vara en självklarhet att företag själva kan få avgöra vilka personer de vill ha anställda i sina företag. Idag avgör länsarbetsnämnderna huruvida en person ska få anställas eller inte oberoende av vad företaget önskar. Oavsett om de är svenska eller inte bör kompetensen vara det avgörande. Genom att förenkla systemet för dem som önskar arbeta i Sverige att få arbetstillstånd kan vi skapa förutsättningar för ett välmående Sverige. Genom att låta företagen själva få avgöra vem de vill anställa skapar vi en marknad där kompetensen kommer till och stannar i Sverige.

I Europarådet har frågan diskuterats och där ser man inom ramen av tio år ett behov av upp till 20 miljoner arbetskraftsinvandrare för att klara av att möta efterfrågan på kompetens och arbetskraft.

Vi har redan idag ett stort antal personer som lever i vårt land, och i många fall även arbetar, helt utan erforderliga tillstånd och handlingar. Detta medför att de i praktiken står utan försäkring eller andra rättigheter. Att inte ta tillvara denna arbetskraft vid sidan av annan arbetskraftsinvandring får anses vara ett slöseri med kompetens. Det vore rimligt att i arbetet med en ordnad arbetskraftsinvandring även genomföra möjligheter att ta tillvara dessa personers kompetens. Ett sådant initiativ ska däremot inte ge en generell rätt att erhålla arbetstillstånd, dvs. vi vill inte öppna för en generell amnesti.

Så som det svenska systemet idag är utformat är det oerhört svårt att få stanna i Sverige enbart av anledningen att man önskar arbeta och bo i landet. Vi bör därför verka för att förenkla för människor som vill bo och arbeta i Sverige att få göra så.

Stockholm den 3 oktober 2007

Lars Hjälmered (m)

Göran Lindblad (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)