Arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen

Motion 1999/2000:Sf215 av Roy Hansson (m)

av Roy Hansson (m)
Det är viktigt att det tillkommer nya mindre företag och att
nystartade företag har gynnsamma förutsättningar.
En del av ett mindre företags svårigheter är att säkert kunna beräkna och
förutse verksamhetens kostnader.
Detta är särskilt viktigt för nystartade företag och företag med få anställda.
En kostnad som är omöjlig att beräkna och förutse är arbetsgivarinträdet för
anställd vid sjukskrivning de första veckorna.
För stora eller väl etablerade företag har detta inte samma betydelse, bl.a.
genom den lägre arbetsgivaravgiften.
För nystartade företag är det viktigt och nödvändigt att noga göra upp
kalkyler som säkert förutser alla kostnader.
Det bör därför vara möjligt för ett företag att välja att inte ha arbets-
givarinträde med en högre arbetsgivaravgift eller att ha arbetsgivarinträde
två veckor och den lägre arbetsgivaravgiften.
Valet kan förslagsvis genomföras årligen och därmed säkerställs be-
räkningen av arbetskraftskostnaderna för kommande år.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om möjligheten för mindre företag att välja från
vilken dag företaget ska ha arbetsgivarinträde för anställda.

Stockholm den 27 september 1999
Roy Hansson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)