Användning av psykofarmaka vid behandling av odiagnostiserad psykisk ohälsa

Motion 2021/22:2971 av Cassandra Sundin (SD)

av Cassandra Sundin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras gällande hur psykofarmaka används vid behandling av odiagnostiserad psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa är idag ett av samhällets största folkhälsoproblem. Allt fler söker sig till den psykiatriska vården i takt med att köerna blir allt längre. Det är vanligt att den vårdsökande först vänder sig till sin hälsocentral för att därigenom önska få en remiss till en psykiatrisk instans. Det kan vara svårt att få rätt hjälp vid psykisk ohälsa hos den allmänna vården då specialistkompetens inom området ofta saknas där. Att få rätt hjälp och därmed rätt eventuell medicinering är av yttersta vikt för den vårdsökandes psykiska välbefinnande. Flertalet psykoterapeutiska läkemedel kan medföra svåra biverkningar, vilka i värsta fall kan förvärra den vårdsökandes problematik. Suicidala tankar kan förstärkas vid felmedicinering och innebära skillnaden mellan liv och död.

Antidepressiva läkemedel är vanligt förekommande vid medicinering av psykisk ohälsa, oaktat vilka problemsymptom den vårdsökande uppvisar. Exempelvis nedstämdhet, ångest, orkeslöshet och suicidala tankar kan vara symptom på många andra sjukdomar eller diagnoser än just depression. Att behandla andra sjukdomar eller diagnoser med antidepressiva läkemedel bör ske med yttersta försiktighet i syfte att inte förvärra den vårdsökandes problematik. Medicinering vid odiagnostiserad psykisk ohälsa bör alltid föregås av vaksamhet och under behandlingens gång följas upp noggrant. Möjlighet till uppföljning inom den allmänna vården kan idag vara begränsad då många hälsocentraler har stafettläkare och vikarierande vårdpersonal där den vårdsökande bara träffar samma vårdgivare en gång. Detta medför också en svårighet i att på ett noggrant sätt behandla psykisk ohälsa. Med anledning av ovanstående bör en översyn göras gällande hur psykofarmaka används vid behandling av odiagnostiserad psykisk ohälsa.

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)