Anslaget Kostnader för viss verksamhet för handikappade, m.m.

Motion 1988/89:So224 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89:So224

av Carl Bildt m.fl. (m)

Anslaget Kostnader för viss verksamhet för
handikappade, m.m.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Sf266 hemställs

1. att riksdagen beslutar att under G 7 i bilaga 7 till budgetpropositionen,
Kostnader för viss verksamhet för handikappade, för budgetåret
1989/90 anslå 39 616 000 kr., vilket innebär en höjning med
639 000 kr. i syfte att förstärka Synskadades Riksförbunds depåverksamhet
i enlighet med vad i motionen anförts,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om statsbidrag till gruppboende,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om hemvårdsersättning i syfte att skapa frihet för
den enskilde att välja alternativ hemtjänst.

Stockholm den 20 januari 1989

Carl Bildt (m)

Lars Tobisson (m)

Anders Björck (m)

Görel Bohlin (m)

Rolf Dahlberg (m)

Gunnar Hökmark (m)

Arne Andersson (m)
i Ljung

Ingegerd Troedsson (m)

Bo Lundgren (m)

Rolf Clarkson (m)
Ann-Cathrine Haglund (m)
Gullan Lindblad (m)

Sonja Rembo (m)

18

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)