Anslagen till det mindre vägnätet

Motion 1992/93:T322 av Jan-Olof Franzén m.fl. (m, fp, c, kds)

av Jan-Olof Franzén m.fl. (m, fp, c, kds)
De mindre vägarna har i Kronobergs län en
utomordentlig betydelse både för tunga skogstransporter,
näringslivet i övrigt och för persontransporterna.
Skogsnäringen är också i behov av en god standard på det
mindre vägnätet. Länet har en relativt stor glesbygd och
många små tätorter. De små orterna med sitt omland av
glesbygd representerar i runda tal hälften av länets
befolkning. Ortsstrukturen innebär att en hygglig
grundservice finns jämt fördelad över länet. För att kunna
vidmakthålla livskraften i denna viktiga samhällsresurs
behövs ett fint förgrenat vägnät av god standard för att
tillgodose de växande transportbehoven och det spridda
pendlingsmönstret hos småorternas och glesbygdens
företag och befolkning.
Tilldelningen av medel för upprustning av de mindre
vägarna i länet har under en lång följd av år legat på en
mycket blygsam nivå, vilket har medfört att Kronobergs län
har den klart högsta andelen grusvägar i södra Sverige.
Investeringar i det mindre vägnätet är ett konstruktivt
sätt att mildra konsekvenserna av den brist på sysselsättning
som blivit allt svårare, speciellt för byggnads- och
anläggningsarbetare, under de senaste åren. Vägobjekten
på det mindre vägnätet är mera arbetsintensiva än de på det
nationella nätet. Dessutom är de enklare att projektera,
vilket ger större möjligheter till snabb start och lägre
kostnader.
Som exempel kan nämnas att vägobjektet Förbifart
Traryd på väg E 4 
kostar 180 miljoner kronor, medan de 58 miljoner
kronor som länet tilldelats i tidigarelagda medel till
upprustning av småvägar används till 25 vägobjekt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om omfördelning av väganslagen i
Kronobergs län.

Stockholm den 21 januari 1993

Jan-Olof Franzén (m)

Anders Högmark (m)

Charlotte Branting (fp)

Stina Gustavsson (c)

Harald Bergström (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)