Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Anmälningsplikt avseende konfessionell fristående utbildningsverksamhet

Motion 2018/19:731 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD)

av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt gentemot Skolinspektionen för skolor och annan utbildningsverksamhet som har en konfessionell inriktning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skolinspektionen är en statlig myndighet som primärt granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

För att starta eller utöka verksamheten vid en fristående skola (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola), förskoleklass eller fritidshem behöver den ansvarige ansöka om att bli godkänd som huvudman för verksamheten. Detta gäller även avvikelser inom de nationella programmen.

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska enligt lag vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte får finnas religiösa inslag. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen.

Inom ramen för religionsundervisning, eller i samband med avslutning eller en högtid som advent, är konfessionella inslag tillåtet för alla förskolor och skolor om det inte förekommer några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse.

I samband med ansökan om att etablera eller utöka en fristående skola, förskola eller fritidshem kan huvudmannen uppge om denne avser att driva verksamheten med en konfessionell inriktning eller inte, en uppgift som i dagsläget är frivillig för huvudmannen att uppge och besvara.

Genom att införa anmälningsplikt avseende verksamhetens konfessionella inriktning underlättas Skolinspektionens verksamhet avsevärt då såväl inplanerade som oanmälda verksamhetsbesök och inspektioner kan både anpassas, planeras och genomföras på ett bättre sätt.

Enligt Skolverkets statistik för 2017 hade 71 fristående skolverksamheter i Sverige uppgett att de bedriver konfessionell inriktning, men Skolinspektionen uppger själv att mörkertalet är större och att betydligt fler verksamheter bedriver konfessionell inriktning än vad Skolverkets statistik visar, vilket har visat sig i samband med myndighetens inspektioner, då huvudmannen i sin ansökan aktivt valt att inte informera Skolinspektionen om sin inriktning.

Vi föreslår med anledning av ovanstående att regeringen ges i uppdrag att utreda införandet av anmälningsplikt avseende konfessionell fristående utbildningsverksamhet och tillkännager detta för riksdagen.

Michael Rubbestad (SD)

Patrick Reslow (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)