Änkepensionerna

Motion 1999/2000:Sf209 av Ulla-Britt Hagström (kd)

av Ulla-Britt Hagström (kd)
Vilka regler som skall gälla i framtiden för
efterlevandepensioner utreds fortfarande. Det är viktigt att
veta vilket efterlevandeskydd som skall gälla enligt lag,
eftersom det annars blir svårt att veta vilket man skall välja
av de frivilliga alternativ som finns i den nya
premiepensionen. Det blir också svårt att kunna ta ställning
till sitt behov av privata livförsäkringar och
pensionssparande. Efterlevandepensionen till make/maka har
begränsats till en omställningspension som från början var
ett år, men som från och med 1997 endast utgår under sex
månader eller tills yngsta barnet fyller tolv år. Den som
redan själv är pensionär när maken avlider får ingen pension
alls.
Hela inkomstprövningen av änkepensionen måste slopas. Från och med
april 1997 inkomstprövas folkpensionsdelen. Vidare måste omställnings-
pensionen för efterlevande återställas från sex till tolv månader. Regeringens
okänsliga budgetsanering har drabbat många pensionärer hårt genom
nedskärningarna och bristerna inom äldrevården samt de växande vård-
köerna.
Sluta diskriminera äldre-
äktenskap!
Beskattningsregler missgynnar idag dem som väljer att gifta
sig. Pensionärer som är gifta med varandra får mindre i
folkpension än ensamstående pensionärer. Här räknas också
samboende pensionärer utan gemensamma barn som gifta.
Också i det nya pensionssystemet blir garantipensionen mer
än tusen kronor lägre för dem som gifter sig jämfört med
dem som lever ogifta. En änka/änkeman som var gift före
1989 när ny lag om efterlevandepension infördes, riskerar att
förlora flera tusen kronor i månaden i änkepension om
hon/han gifter sig.
Tjänstepensionen bygger på samma grund som efterlevandepensionen. 40
procent av makens tilläggspension kan utgå till den efterlevande om makarna
varit gifta i fem år samt om de gift sig efter makens/makans 60-årsdag.
Inbetalda pensionspengar tillfaller alltså staten, och inte den efterlevande, om
man gifter sig efter 60-årsdagen om man inte fått gemensamma barn. Detta
är en orimlig grund för lagstiftning. Att genom lagar så begränsa äldre
personer som ingår äktenskap är orimligt i ett välfärdssamhälle som strävar
mot allt högre medellivsålder.
Kvinnors längre livslängd
och premiepensionen
Kostnaden i pensionssystemet för överföring av
premiepension mellan makar skall den som utnyttjar denna
möjlighet stå för. Kostnaden är en kompensation för att
kvinnors medellivslängd är högre än mäns. Om samtliga
överföringar sker från män till kvinnor beräknas
merkostnaden till 17 procent, men om också överföringar
sker från kvinnor till män blir kostnaden lägre för alla som
väljer överföring. Preliminärt har priset bestämts till 14
procent av pensionen 1999. De skevheter som gör att
kvinnor med lägre inkomster (genom att de ofta skött barn
och hem) straffbeskattas när makarna för över
pensionspremier sig emellan måste snabbt rättas till. Den
enskilda familjen skall inte bestraffas för det faktum att
kvinnor lever längre än män, det skäl som ofta uppges vid
det orättvisa förfarandet. Det måste alltid få upplevas som
positivt att uppnå en hög ålder vare sig personen är man eller
kvinna.
Den nya garantipensionen ska börja gälla från den 1 januari år 2001 så som
partierna har kommit överens om i uppgörelsen om det nya pensions-
systemet. Det är oacceptabelt att låta de sämst ställda pensionärerna få vänta
på sedan länge utlovade förbättringar bara för att regeringen och dess
myndigheter inte i tid förmår att ta fram beslut och det administrativa stöd
som krävs för att pensionerna ska kunna beräknas och betalas ut. Förslaget
från Riksförsäkringsverket om att skjuta på införandet av den övergångsvisa
garantipensionen till år 2003 kan inte accepteras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om återinförande av efterlevandepensioner,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ekonomisk försämring vid giftermål,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kostnaden för kvinnors högre meddellivslängd,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om garantipensionens utbetalning.

Stockholm den 29 september 1999
Ulla-Britt Hagström (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)